Slávnostná kolaudácia v DD a DSS Tornaľa

DD a DSS v Tornali bol odovzdaný do užívania svojim prvým prijímateľom sociálnej služby dňa 23.04.1981. Zariadenie je účelovo postavená stavba, ktorá sa architektonicky skladá z hlavnej budovy, pavilónovej časti zariadenia a osobitnej budovy č.II, ktorá je panelákového typu dvojposchodovou stavbou.

Kapacita zariadenia je 179 miest, ktorá je jedinečná svojho druhu už aj tým, že poskytuje sociálne služby pre štyri cieľové skupiny: Zariadenie pre seniorov 30 miest, Domov sociálnych služieb 111 miest, Zariadenie podporovaného bývania 20 miest a Domov na pol ceste 18 miest.

Dňa 28.10.2010 sa v DD a DSS Tornaľa za prítomnosti predstaviteľov zriaďovateľa BBSK: vedúceho odboru sociálnych politík : MUDr. L. Slobodníka, vedúceho odboru hospodárskej stratégie a riadenia majetku Ing. M. Hrádelu, poslancov ZBBSK, podnikateľov, klientov a zamestnancov zariadenia uskutočnila slávnostná kolaudácia. Kolaudácia bola z príležitosti ukončenia rekonštrukčných stavebných prác v zariadení, t.j. zákazky na zníženie energetickej náročnosti budov.

Stavebné práce boli začaté v roku 2008 a ukončené v roku 2010, súčasťou slávnostnej kolaudácie bola aj prehliadka zariadenia. V rámci týchto stavebných úprav sa uskutočnila výmena netesniacich kovových okien na plastové, vybudovanie dvoch bezbariérových výťahov, zatepľovanie budov a náter fasády.

Realizácia stavebných úprav a možnosť skvalitnenia životných podmienok v zariadení, ktoré boli nevyhnutné sa uskutočnili vďaka zriaďovateľovi, poslancom ZBBSK . Slávnostná kolaudácia bola materiálne zabezpečená podnikateľským subjektom. Uskutočnením stavebných úprav v zariadení sa odstránil havarijný stav, bariéry pri premiestňovaní sa pre našich klientov, čím sa zabezpečila kvalita životného prostredia a podmienky na poskytovanie čo najkvalitnejších sociálnych služieb s cieľom uspokojiť individuálne a skupinové potreby prijímateľov sociálnych služieb. Zriaďovateľovi BBSK, poslancom ZBBSK srdečne ďakujeme.