Doplnkové služby, úhrady

Doplnkové služby

– bufet
– kaderníctvo
– pedikúra

Bufet

Medzi doplnkové služby v našom zariadení patrí aj bufet, ktorý sa nachádza v Budove II..Obyvatelia, ale aj zamestnanci majú možnosť si dokúpiť potraviny, sladkosti, ale aj hygienické potreby.

Kaderníctvo

V areáli zariadenia je možnosť využívať kadernícke služby. Podľa požiadaviek a imobility tieto služby zabezpečí externá pracovníčka kaderníctva priamo na lôžku.

Pedikúra

Pedikúra sa zabezpečuje externou pedikérkou podľa požiadaviek obyvateľov priamo na izbách.


Výška úhrady za poskytované sociálne služby

DD a DSS Tornaľa postupuje pri stanovení výšky úhrady za poskytované sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v súlade so Všeobecným záväzným nariadenia BBSK č. 41/2019 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK.
Výška úhrady sa určuje podľa druhu sociálnej služby – Zariadenie pre seniorov ( ZPS), Domov sociálnych služieb (DSS) a Zariadenie podporovaného bývania ( ZPB). Čítaj viac ...

 
V prípade Vášho záujmu Vás v našom zariadení radi osobne privítame.