Vitajte na webovej stránke zariadenia

PREKLADAČ - FORDÍTÓ


JAZYK - NYELV

Týmto Vám oznamujeme, že od 1.1.2024 sa v súlade so Zriaďovacou listinou č. 01203/2023/ODDSS 60945/2023 mení názov našej organizácie na Zariadenie sociálnych služieb Breza – Szociális Szolgáltatások Intézménye Breza Na novej webovej stránke sa pracuje. V časti kontakty nájdete naše nové mailové adresy.

 

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb


Poslaním Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb je poskytnúť pokojný domov a profesionálnu starostlivosť všetkým našim  klientom.

Naše poslanie


Hlavným poslaním je poskytovať kvalitné sociálne služby, zabezpečiť prijímateľom dôstojný a plnohodnotný život.

Tiež sa snažíme rozvíjať osobnosť prijímateľa a vytvárať podmienky, aby sa prijímatelia mohli bezproblémovo zaradiť do spoločnosti, aktívne spolupracovať na riešení vlastnej sociálnej situácie, ako i na spoločenskom dianí.


V rehabilitačných priestoroch je umožnený aktívny oddych, no myslíme aj na napĺňanie duchovných potrieb klientov.

História


Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Tornali je rozpočtovou organizáciou poskytujúcou sociálne služby celoročnou pobytovou formou, ktoré bolo účelovo postavené a odovzdané do užívania prvým klientom dňa 23.04.1981. Zriaďovateľom zariadenia bol Krajský úrad v Banskej Bystrici. Na základe zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC sa od 1.7.2002 stal zriaďovateľom zariadenia Vyšší územný celok – Banskobystrický samosprávny kraj. Viac ...

Naše aktivity

Pozrite si, čo sme v poslednej dobe u nás podnikli.
8. marca 2023

Aktivity za rok 2023

23. februára 2022

Aktivity za rok 2022

Aktivity október 2022 Aktivity marec – jún 2022 Aktivity za február 2022 Aktivity za január 2022    
10. novembra 2021

Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov  – viac …
 

Novinky

10. októbra 2022
Návštevy v zariadení sú zakázané od 24.2.2023
O Z N Á M E N I E v súlade s usmernením  Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote zo dňa 24.2.2023 a 27.2.2023 Z A K A Z U J E M návštevy […]
5. mája 2020
Krízový plán
Vedenie DD a DSS Tornaľa, oznamuje, že krízový tím DD a DSS Tornaľa spracoval plán krízových opatrení pre prípady potreby riešenia krízových udalostí súvisiacich s infekciou COVID-19. Zároveň vám […]

Ďakujeme našim sponzorom

Naše zariadenie má certifikáciu kvality

ISO 9001:2015

Pre oblasť poskytovania služieb sociálnej starostlivosti pre plnoleté fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.


certifikaciaISO_3