Podmienky prijatia do zariadenia podporovaného bývania

Poskytovanie sociálnej služby, ako i postup prijímania klientov do zariadenia sociálnych služieb je v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Poskytovanie sociálnej služby v Zariadení podporovaného bývania

V ZPB (v zariadení podporovaného bývania) sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 citovaného zákona a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život.

Doklady potrebné k žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby :

Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
Posudok o odkázanosti na sociálnu službu

1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu sa podáva na príslušnom samosprávnom kraji, odbore sociálnych služieb a zdravotníctva ( podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa ).
2. K žiadosti je potrebné priložiť lekársky nález prípadne aj fotokópie odborných vyšetrení.
3. Samosprávny kraj posúdi odkázanosť fyzickej osoby a vydá Posudok o odkázanosti na sociálnu službu a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v ktorom stanoví stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby na ktorú je žiadateľ odkázaný.
4. Po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia odkázanosti na sociálnu službu v Domove sociálnych služieb si fyzická osoba podá Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby do zariadenia sociálnych služieb podľa vlastného výberu.
5. K žiadosti je potrebné doložiť fotokópie posudku a právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Formuláre žiadosti :

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Lekársky nález
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Postup pri vybavovaní žiadosti do Zariadenia podporovaného bývania

Žiadosť občana o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby musí spĺňať všetky predpísané náležitosti. Žiadosť o zabezpečenie podáva občan. V prípade, že je občan pozbavený spôsobilosti na právne úkony, žiadosť o zabezpečenie podpíše súdom ustanovený opatrovník (v tomto prípade je nevyhnutné priložiť kópiu právoplatného rozsudku o pozbavení spôsobilosti na právne úkony, resp. kópiu o ustanovení opatrovníka). Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť o zabezpečenie, môže túto žiadosť za občana podpísať aj iná fyzická osoba a to na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o neschopnosti podpisu žiadateľa z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu. Žiadosť o zabezpečenie musí byť označená originálom podpisu. Občan predkladá žiadosť o zabezpečenie v origináli alebo úradne overenej kópii.
Najneskôr v deň uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby sa do zariadenia sociálnych služieb, ktoré s občanom uzatvára zmluvu o poskytovaní sociálnej služby predkladajú ďalšie prílohy, a to:

a) potvrdenie o príjme občana za predchádzajúci kalendárny mesiac pri pravidelnom príjme, alebo za predchádzajúci kalendárny rok pri nepravidelnom príjme občana,

b) doklady o majetkových pomeroch, alebo vyhlásenie o majetku fyzickej osoby v zmysle § 72 ods. 11 a 12 zákona o sociálnych službách.

c) potvrdenie o bezinfekčnosti. Predkladá sa na základe vyžiadania zariadenia sociálnych služieb pred nástupom občana do zariadenia. Potvrdenie o bezinfekčnosti nesmie byť staršie ako 3 dni pred nástupom do zariadenia sociálnych služieb.

Ak je občanom doručená Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a v DD a DSS Tornaľa je vhodné voľné miesto, zariadenie uzatvorí s občanom Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.
Ak je občanom doručená Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a v DD a DSS nie je voľné miesto, žiadosť občana o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby sa zaradí do poradovníka čakateľov.

Pri prijatí do Zariadenia sociálnych služieb je nevyhnutné priniesť:

• platný občiansky preukaz,
• preukaz poistenca zdravotnej poisťovne,
• preukaz ZŤP (ak ste jeho držiteľom),
• zoznam liekov s presným rozpisom ich užívania od obvodného lekára, vrátane informácie o všetkých odborných ošetrujúcich lekároch, lieky na 1 mesiac,
• potvrdenie o bezinfekčnosti nie staršie ako 3 dni (priložené tlačivo),
• v prípade, že sa nedokážete podpísať, je potrebné predložiť lekárske potvrdenie dokumentujúce toto zdravotné postihnutie. V prípade, ak ste poverili Vašim zastupovaním inú osobu, je potrené predložiť úradne overené splnomocnenie (resp. generálnu plnú moc),
• v prípade, že ste zbavený spôsobilosti alebo je Vaša spôsobilosť na právne úkony obmedzená, prosíme predložiť uznesenie o zbavení spôsobilosti na právne úkony z okresného súdu a listinu o ustanovení opatrovníka,
• aktuálne rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku alebo iný doklad preukazujúci Váš príjem,
• potvrdenie ÚPSVaR o poberaní dávok a príspevkov (ak ste ich poberateľom),
• príjem spoločne posudzovaných osôb ( manžel, manželka, deti, rodič)
• vyhlásenie o majetkových pomeroch s úradne overeným podpisom (priložené tlačivo).

Pre svoju osobnú potrebu si so sebou prineste:

• osobné šatstvo a obuv na jednotlivé ročné obdobia v interiéri a exteriéri, nezabudnite druh a množstvo ošatenia prispôsobiť aj svojmu zdravotnému stavu (napr. pri inkontinencii) a viditeľne ho označiť svojim menom,
• hygienické potreby (toaletné potreby – toaletný papier, mydlo, šampón, uteráky, osušky, potreby na čistenie zubov/zubných náhrad ap.) a ďalšie
• zdravotnícke potreby (inkontinenčné pomôcky na 1 mesiac – napr. plienky, týždenný dávkovač na lieky, barly, korzety ap.),
• drobné predmety osobnej potreby (napr. príbor, hrnček, dózu na potraviny ap.), resp. obľúbené predmety (fotografie, vankúšik, deku, obraz, kvet ap.).
 
V prípade Vášho záujmu Vás v našom zariadení radi osobne privítame.