Podmienky prijatia do zariadenia pre seniorov

Poskytovanie sociálnej služby, ako i postup prijímania klientov do zariadenia sociálnych služieb je v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov

V ZPS (v zariadení pre seniorov) sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby jej stupeň odkázanosti je najmenej IV, alebo poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Doklady potrebné k žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby:

Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
Posudok o odkázanosti na sociálnu službu
Žiadosť o Rozhodnutie a posudok o odkázanosti na sociálnu službu sa podáva na miestne príslušnom ( podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa ) mestskom alebo obecnom úrade.
Príslušný mestský alebo obecný úrad posúdi odkázanosť fyzickej osoby. Vydá Posudok o odkázanosti na sociálnu službu a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v ktorom stanoví stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby na ktorú je žiadateľ odkázaný.
Po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia odkázanosti na sociálnu službu v Zariadení pre seniorov si fyzická osoba podá Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby do zariadenia sociálnych služieb podľa vlastného výberu.
K žiadosti je potrebné doložiť fotokópie posudku a právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Formulár žiadosti :

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (na stiahnutie)

Postup pri vybavovaní žiadosti do Zariadenia pre seniorov

1. Žiadosť občana o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby musí spĺňať všetky predpísané náležitosti. Žiadosť o zabezpečenie podáva občan. V prípade, že je občan pozbavený spôsobilosti na právne úkony, žiadosť o zabezpečenie podpíše súdom ustanovený opatrovník (v tomto prípade je nevyhnutné priložiť kópiu právoplatného rozsudku o pozbavení spôsobilosti na právne úkony, resp. kópiu o ustanovení opatrovníka). Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť o zabezpečenie, môže túto žiadosť za občana podpísať aj iná fyzická osoba a to na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o neschopnosti podpisu žiadateľa z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu. Žiadosť o zabezpečenie musí byť označená originálom podpisu. Občan predkladá žiadosť o zabezpečenie v origináli alebo úradne overenej kópii.

2. Súčasťou žiadosti o zabezpečenie sú povinné prílohy. Prílohy sa predkladajú v kópii, originál sa nevyžaduje. Občan k žiadosti o zabezpečenie prikladá tieto povinné prílohy:
a) právoplatné rozhodnutie o odkázanosti občana na sociálnu službu,

b) posudok o odkázanosti občana na sociálnu službu.

3. Najneskôr v deň uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby sa do zariadenia sociálnych služieb, ktoré s občanom uzatvára zmluvu o poskytovaní sociálnej služby predkladajú ďalšie prílohy, a to:

a) potvrdenie o príjme občana za predchádzajúci kalendárny mesiac pri pravidelnom príjme, alebo za predchádzajúci kalendárny rok pri nepravidelnom príjme občana,

b) doklady o majetkových pomeroch, alebo vyhlásenie o majetku fyzickej osoby v zmysle § 72 ods. 11 a 12 zákona o sociálnych službách.

c) potvrdenie o bezinfekčnosti. Predkladá sa na základe vyžiadania zariadenia sociálnych služieb pred nástupom občana do zariadenia. Potvrdenie o bezinfekčnosti nesmie byť staršie ako 3 dni pred nástupom do zariadenia sociálnych služieb.

Ak je občanom doručená Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a v DD a DSS Tornaľa je vhodné voľné miesto, zariadenie uzatvorí s občanom Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.
Ak je občanom doručená Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a v DD a DSS nie je voľné miesto, žiadosť občana o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby sa zaradí do poradovníka čakateľov.

Pri prijatí do Zariadenia sociálnych služieb je nevyhnutné priniesť:

• platný občiansky preukaz,
• preukaz poistenca zdravotnej poisťovne,
• preukaz ZŤP (ak ste jeho držiteľom),
• zoznam liekov s presným rozpisom ich užívania od obvodného lekára, vrátane informácie o všetkých odborných ošetrujúcich lekároch, lieky na 1 mesiac,
• potvrdenie o bezinfekčnosti nie staršie ako 3 dni (priložené tlačivo),
• v prípade, že sa nedokážete podpísať, je potrebné predložiť lekárske potvrdenie dokumentujúce toto zdravotné postihnutie. V prípade, ak ste poverili Vašim zastupovaním inú osobu, je potrené predložiť úradne overené splnomocnenie (resp. generálnu plnú moc),
• v prípade, že ste zbavený spôsobilosti alebo je Vaša spôsobilosť na právne úkony obmedzená, prosíme predložiť uznesenie o zbavení spôsobilosti na právne úkony z okresného súdu a listinu o ustanovení opatrovníka,
• aktuálne rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku alebo iný doklad preukazujúci Váš príjem,
• potvrdenie ÚPSVaR o poberaní dávok a príspevkov (ak ste ich poberateľom),
• príjem spoločne posudzovaných osôb ( manžel, manželka, deti, rodič)
• vyhlásenie o majetkových pomeroch s úradne overeným podpisom (priložené tlačivo).

Pre svoju osobnú potrebu si so sebou prineste:

• osobné šatstvo a obuv na jednotlivé ročné obdobia v interiéri a exteriéri, nezabudnite druh a množstvo ošatenia prispôsobiť aj svojmu • zdravotnému stavu (napr. pri inkontinencii) a viditeľne ho označiť svojim menom,
• hygienické potreby (toaletné potreby – toaletný papier, mydlo, šampón, uteráky, osušky, potreby na čistenie zubov/zubných náhrad ap.) a ďalšie zdravotnícke potreby (inkontinenčné pomôcky na 1 mesiac – napr. plienky, týždenný dávkovač na lieky, barly, korzety ap.),
• drobné predmety osobnej potreby (napr. príbor, hrnček, dózu na potraviny ap.), resp. obľúbené predmety (fotografie, vankúšik, deku, obraz, kvet ap.).
 
V prípade Vášho záujmu Vás v našom zariadení radi osobne privítame.