Domov sociálnych služieb

PREKLADAČ - FORDÍTÓ

Domov sociálnych služieb ( DSS )


DD a DSS Tornaľa s kapacitou 175 miest poskytuje sociálnu službu formou celoročného pobytu v troch druhoch služieb - v Zariadení pre seniorov, v Domove sociálnych služieb a v Zariadení podporovaného bývania.

V Domove sociálnych služieb je kapacita 60 miest

Sociálna služba sa poskytuje v zmysle § 38 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách fyzickej osobe, ktorá je:

a) odkázaná na pomoc inej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č.3
b) nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3

Podmienky prijatia do DDS (link)

Pre našich prijímateľov sociálnych služieb v DSS

poskytujeme:
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
2. sociálne poradenstvo
3. sociálnu rehabilitáciu
4. ubytovanie
5. stravovanie
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
7. osobné vybavenie
8. ošetrovateľskú starostlivosť

zabezpečujeme:
1.záujmovú činnosť
2.iné činnosti

utvárame podmienky na:
1. úschovu cenných vecí
2. vykonávanie iných činností

V Domove sociálnych služieb vykonávame, zabezpečujeme a vytvárame podmienky na odborné, obslužné a iné činnosti.

Odborné činnosti:

Sociálne poradenstvo

Sociálne poradenstvo vykonávame na úrovni základného sociálneho poradenstva, ktoré spočíva v posúdení povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci, ale aj poskytnutie konkrétnej pomoci o ktorú fyzická osoba požiada. Pre zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb je pri poskytovaní sociálneho poradenstva nevyhnutá spolupráca s rodinnými príslušníkmi prijímateľov sociálnej služby. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.
Pomoc pri jednotlivých úkonoch odkázanosti na pomoc inej osoby vykonáva odborný personál podľa individuálnych potrieb prijímateľov sociálnej služby.
Rozsah poskytovanej pomoci závisí od stanoveného stupňa odkázanosti na sociálnu službu. Úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej soby a ich rozsah vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín v rámci určeného rozpätia sú stanovené v posudku o odkázanosti na sociálnu službu.

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

So súhlasom plnoletej fyzickej osoby vykonávame poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní liečiv, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby.

Sociálna rehabilitácia

Ide o odbornú činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite s cieľom dosiahnutia čo najvyššieho stupňa spoločenskej integrácie.
Pri fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby vykonávame sociálnu rehabilitáciu formou nácviku, používania rehabilitačnej pomôcky, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu, výučba písania a čítania, nácvik zrakového vnímania, nácvik prác v domácnosti, seba obslužných úkonov a sociálnu komunikáciu.
Tieto aktívne nástroje a služby majú pôsobiť na znižovanie miery závislosti na iných fyzických osobách a smerujú k dosiahnutiu samostatnosti a sebestačnosti v maximálnej možnej miere s ohľadom na zdravotné postihnutie a individuálne potreby jednotlivca. Program sociálnej rehabilitácie je súčasťou Individuálneho plánu každého prijímateľa sociálnej služby.

Ošetrovateľská starostlivosť

Ide o proces, v ktorom prijímateľovi SS s dlhodobým, či trvalým zdravotným postihnutím poskytujeme zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti. Primárna zdravotná starostlivosť je poskytovaná v DSS všeobecným lekárom v ambulancii zariadenia, u imobilných uskutočňuje vizitu priamo pri lôžku.
Odborné lekárske vyšetrenie priamo v zariadení uskutočňuje aj psychiater. Ošetrovateľskú starostlivosť v DSS zabezpečujeme zdravotným personálom t.j. sestrami. Starostlivosť a opatera sa zabezpečuje opatrovateľmi/kami. V zariadení je k dispozícii rehabilitačná miestnosť, masážne kreslá, masážne lehátko. Fyzioterapeutickú činnosť vykonáva priamo zamestnanec - fyzioterapeut DD a DSS.

Rozvoj pracovných zručností

Vykonávame odbornú činnosť na účely obnovy, udržania alebo rozvoja fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností prijímateľa sociálnej služby a jeho začlenenia do spoločnosti. Na Našej farme majú možnosť prijímatelia sociálnej služby pestovať zeleninu, vykonávať starostlivosť o ovocné stromy a kríky alebo chovať hydinu. Dopestovanú zeleninu a ovocie využívajú na priamu konzumáciu, alebo spracujú na neskoršiu konzumáciu.
Zároveň sa môžu zapájať aj do sezónnych prác a úpravy areálu – hrabanie lístia, trávy, zametanie chodníkov, odpratávanie snehu, úprava záhonov, udržiavanie skalky, pestovanie byliniek a pod. Táto činnosť je zameraná na osvojenie resp. udržanie si pracovných návykov a zručností pri vykonávaní pracovných aktivít podľa individuálnych potrieb, schopností, zdravotného stavu prijímateľa sociálnej služby a možností poskytovateľa.

Obslužné činnosti:

Ubytovanie

Pre prijímateľov sociálnych služieb sa poskytuje ubytovanie v jedno, dvoj a trojlôžkových izbách v Hlavnej budove, v Pavilónovej časti a v Budove II. V každej ubytovacej bunke je dodržaný základný štandard bývania. Pri ubytovaní zohľadňujeme závažnosť zdravotného stavu, pohlavie a harmonické spolunažívanie prijímateľov sociálnych služieb.

Materiálové podmienky

Na každej izbe sú ubytovaní prijímatelia SS podľa počtu lôžok. Plocha jednoposteľovej izby je najmenej 10 m2, plocha viacposteľovej izby je najmenej 8 m2 na jedného ubytovaného. Izba je vybavená stálym lôžkom pre každého ubytovaného, spoločným stolom v každej izbe, stoličkou a dvojdielnou skriňou pre každého ubytovaného, nástenným vešiakom, nádobou na odpadky. Ku každému lôžku patrí nočný stolík, matrac, poduška a obliečka, prikrývka a obliečka, plachta.
Čajová kuchynka je vybavená kuchynskou linkou, drezom na umývanie riadu, varičom, chladničkou, mikrovlnnou rúrou, rýchlo varnou kanvicou, kuchynským stolom, stoličkami a servírovacími stolíkmi.
Spoločenské miestnosti sú vybavené konferenčnými stolíkmi, kreslami, sedačkami, obývacou stenou, záclonami, dekoračkami, kobercom, obrazmi, odpadovým košom prípadne televíznym prijímačom.

Zariadenia na osobnú hygienu:

V každej časti sa nachádzajú spoločné kúpeľne vybavené bezbariérovými sprchami, madlami, hydraulickou stoličkou (v prípade obmedzenej mobility prijímateľov SS) , sprchovacou stoličkou, umývadlom s tečúcou pitnou vodou a teplou vodou, zrkadlom, nádobou na odpad. Toalety pre mužov a toalety pre ženy sú s osobitným vstupom.
V každej ubytovacej bunke je kúpeľňa vybavená vaničkou, sprchou a umývadlom s tečúcou pitnou aj teplou vodou. S kúpeľňou je spojená toaleta. Umývadlo s tečúcou pitnou a teplou vodou sa nachádza v kúpeľni, na toaletách, v čajovej kuchynke a vo väčšine izieb.

Stravovanie

Je poskytované v zmysle platných predpisov o spoločnom stravovaní v rozsahu jednotlivých diét. Stravovanie sa poskytuje v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klienta a podľa stravných jednotiek.
Celodenné stravovanie zabezpečujeme prípravou stravy vo vlastnej stravovacej prevádzke zariadenia.

V zariadení sa podávajú štyri druhy stravy:
– racionálna strava sa podáva 5x denne – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera,
– diabetická strava sa podáva 6x denne – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, večera II,
– šetriaca strava sa podáva 5x denne – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera,
– šetriaca – diabetická strava sa podáva 6x denne – raňajky, desiata, obed, olovrant večera, večera II,

Mobilní obyvatelia sa stravujú v hlavnej jedálni, klienti s obmedzenou mobilitou v troch malých jedálňach, imobilným sa strava vynáša priamo k lôžku.
Prijímatelia, ktorým sa poskytuje sociálna služba v zariadení celoročnou pobytovou formou s poskytovaním stravovania sú povinní odoberať stravu v rozsahu podľa aktuálne platnej legislatívy.

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne

Upratovanie obytných miestností, príslušenstva obytných miestností a spoločných priestorov zariadenia sa realizuje podľa upratovacieho plánu ale aj podľa individuálnych potrieb. Zariadenie má vlastnú práčovňu, kde sa podľa harmonogramu prania a podľa individuálnej potreby zabezpečuje pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva prijímateľov sociálnej služby.

Ďalšie činnosti:

Úschova cenných vecí

Zariadenie má vytvorené podmienky na úschovu cenných vecí. Na požiadanie od klienta, alebo súdom ustanoveného opatrovníka prevezme do úschovy cenné veci, uzatvorí zmluvu o úschove cenných vecí a zaeviduje ju do registra zmlúv o úschove cenných vecí.

Osobné vybavenie

V prípade, že si prijímateľ nedokáže sám zabezpečiť vhodné osobné vybavenie DD a DSS mu toto osobné vybavenie poskytne. Osobným vybavením sa rozumie šatstvo, obuv a iné veci osobnej potreby (za vhodné ošatenie a obuv sa považujú aj použité veci). Poskytnutie a rozsah osobného vybavenia a nevyhnutného ošatenia a obuvi určí riaditeľka DD a DSS, ak si ho prijímateľ nevie alebo nemôže zabezpečiť zo svojho príjmu, majetku alebo prostredníctvom svojej rodiny, s prihliadnutím na potreby prijímateľa, jeho zdravotný stav, účasť na pracovnej terapii ap.

Záujmová činnosť

Uskutočňuje sa v súlade s plánom kultúrno – výchovnej a záujmovej činnosti na príslušný kalendárny rok a v závislosti od aktuálnych a individuálnych požiadaviek klientov, ktorí majú možnosť slobodne sa rozhodnúť využívať ponúknuté aktivity podľa svojich schopností a zdravotného stavu.
Zabezpečujeme rôzne kultúrne vyžitie našim prijímateľom SS, hlavne účasťou na kultúrnych vystúpeniach priamo v zariadení ako sú vystúpenia detí zo základných a materských škôl pri rôznych príležitostiach ako Deň matiek, Mesiac úcty k starším. Taktiež sa v zariadení konajú pravidelné posedenia a tanečné zábavy (fašiangový ples, majáles, garden párty, Silvestrovská zábava, a iné.).
Vedenie zariadenia v spolupráci s výborom obyvateľov organizuje pravidelne v letných mesiacoch tematické výlety návštevou rôznych kultúrnych a rekreačných stredísk a miest. Pre veľký záujem obyvateľov sa organizujú každoročne v letných mesiacoch opekačky priamo v areáli zariadenia pri hudbe a tanci. Zmysluplné trávenie voľného času prijímateľom sociálnej služby pomáhame vypĺňať plánovanými aktivitami v kreatívnom okienku, gastro okienku, výtvarnými krúžkami, hudobno – tanečnou aktivitou a športovou aktivitou. Rozvoj a upevnenie kognitívnych funkcií zabezpečujeme prostredníctvom spoločenských hier, vedomostných kvízov, pamäťovými cvičeniami, čítaním rôznej literatúry, spomienkovými aktivitami.

Iné činnosti

Pre zvyšovanie kvality a komplexnosti poskytovanej sociálnej služby zariadenie zabezpečuje a vytvára podmienky na poskytovanie fakultatívnych služieb (zabezpečenie liekov, zdravotných pomôcok a zdravotnej kozmetiky, zabezpečenie pedikúry, kadernícke, holičské, služby a iné. ). Poskytovanie fakultatívnych služieb zabezpečuje zariadenie na požiadanie a podľa individuálnych potrieb klientov.
 
V prípade Vášho záujmu Vás v našom zariadení radi osobne privítame.