Etický kódex a domáce poriadky

Etický kódex

 • Etický kódex vereného obstarávateľa  – stiahnuť pdf
 • Etický kódex sociálneho pracovníka stiahnuť pdf
 • Etické princípy sociálnych pracovníkov – stiahnuť pdf
 • Etický kódex zdravotníckeho pracovníkastiahnuť pdf

 


Domáce poriadky


Etický kódex sociálneho pracovníka

Tento etický kódex je súborom pravidiel, ktorými sa riadia všetci sociálni pracovníci, asistenti sociálnej práce  a inštruktori sociálnej rehabilitácie  DD a DSS Tornaľa a vychádza zo zdroja Etický kódex sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce Slovenskej republiky uverejnený na stránke:

http://socialnapraca.sk/vyhlasenie-o-etickych-principoch-socialnej-prace-eticky-kodex-supervizie/

 

Etický kódex sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce

v Slovenskej republike (2019)

 

Preambula

I.

(1) Sociálna práca je profesia založená na praxi a akademická disciplína, ktorá podporuje sociálnu zmenu, sociálny rozvoj, sociálnu súdržnosť, ako aj zmocnenie a oslobodenie ľudí. Princípy sociálnej spravodlivosti, ľudských práv, spoločnej zodpovednosti a rešpektovanie rozmanitosti sú ústredné pre sociálnu prácu. Podopretá teóriami sociálnej práce, spoločenských vied, humanitnými a miestnymi poznatkami, sa sociálna práca zaoberá ľuďmi a štruktúrami, aby podnecovala životné zmeny a zlepšovala blaho.1

 

(2) Je nielen poslaním, ale aj povinnosťou sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce2 vykonávať sociálnu prácu svedomito a zodpovedne, dodržiavať pri jej výkone najvyšší možný štandard profesionality v súlade s právnymi predpismi a dostupnými vedeckými poznatkami tak, aby sociálna práca bola vykonávaná vždy s klientom3 , v jeho prospech a potreby, so zreteľom na ďalšie osoby. Etické povedomie je zásadnou súčasťou profesionálnej činnosti sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce. Jeho schopnosť a záväzok k etickému konaniu je základným aspektom kvality výkonu sociálnej práce.

 

(3) Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (ďalej len „komora“) je profesijná organizácia, ktorá združuje sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce a tento kódex je súborom pravidiel, ktorými sa riadia všetci členovia komory

 

(4) Hlavným cieľom Etického kódexu sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce (ďalej len etický kódex) je úsilie o napĺňanie poslania sociálnej práce, tak ako je definované v medzinárodnej definícii IFSW/IASSW (2014). Okrem toho etický kódex:

– predstavuje kľúčové etické hodnoty profesie a základné etické princípy v rámci jednotlivých oblastí zodpovednosti,

– je oporou pre sociálnych pracovníkov, asistentov sociálnej práce, výskumníkov, vzdelávateľov  a študentov sociálnej práce,

– poskytuje etické štandardy výkonu praxe sociálnej práce,

– je nástrojom na hodnotenie profesionálneho etického konania,

– podporuje etickú diskusiu a reflexiu,

– prispieva k identite sociálnej práce ako profesie a posilňuje jej status.

 

(5) Etický kódex podporuje formovanie profesie sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce a jeho dodržiavanie je jedným zo základných predpokladov profesionálneho výkonu sociálnej práce ako aj úcty spoločnosti k tejto profesii. Dodržiavanie etického kódexu je preto v záujme všetkých sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.

 

(6) Komora sa pri vydávaní stanovísk k etickým otázkam výkonu sociálne práce riadi

etickým kódexom.

 

(7) Etické hodnoty a princípy tohto kódexu sa vzťahujú na všetky kontexty praxe sociálnej práce, vzdelávania a výskumu, či už ide o priamy kontakt tvárou v tvár alebo využívanie digitálnych technológií a sociálnych médií.

 

 

 1. Hodnoty sociálnej práce

 

(1) Sociálna práca je dynamicky sa rozvíjajúcou profesiou, založenou na hodnotách, akými sú sociálna spravodlivosť, ľudská dôstojnosť a medziľudské vzťahy. Je komplexnou profesiou, ktorá nachádza uplatnenie v rôznych rezortoch a oblastiach spoločnosti.

 

 • Sociálna spravodlivosť

 

(1) Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce

 1. a) má zodpovednosť za podporu sociálnej spravodlivosti vo vzťahu k celej spoločnosti, ako aj vo vzťahu k ľuďom s ktorými pracuje,
 2. b) usiluje sa zaistiť všetkým ľuďom prístup k potrebným informáciám, službám a zdrojom, rovnosť príležitostí a účasť na procese rozhodovania. Vytvára podmienky, ktoré užívateľom služieb sociálnej práce4 umožňujú dosiahnuť to, na čo majú právo,
 3. c) prispieva k odstráneniu prejavov a príčin sociálnej nespravodlivosti, diskriminácie, útlaku a bariér podporujúcich sociálne vylúčenie. Angažuje sa o dosiahnutie sociálnej zmeny, sociálneho rozvoja a sociálnej inklúzie, zvlášť v prospech zraniteľných a utláčaných jednotlivcov, skupín a komunít ľudí.

 

(2) Služby sociálnej práce sú poskytnuté každému žiadateľovi bez ohľadu – ale nielen – na pôvod, farbu pleti, rasu, etnickú príslušnosť, národnosť, jazyk, vek, pohlavie, rod, sexuálnu orientáciu, zdravotný stav, vierovyznanie, politické presvedčenie, manželský a rodinný stav, sociálno-ekonomický status a bez ohľadu na to, ako sa podieľa na živote celej spoločnosti.

 

1.2 Ľudská dôstojnosť

 

(1) Sociálna práca je založená na rešpektovaní prirodzenej dôstojnosti a hodnoty všetkých ľudí bez rozdielu a na dodržiavaní ľudských práv, ako sú uvedené v medzinárodných dokumentoch.

 

(2) Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce

 1. a) zaobchádza s každým človekom dôstojne, úctivo, majúc na zreteli individuálne rozdiely, kultúrnu, náboženskú, národnostnú a etnickú rôznorodosť,
 2. b) Usiluje o zveľadenie klientových spôsobilostí, podporuje jeho vlastnú zodpovednosť a autonómiu, právo na sebaurčenie a spoluúčasť,
 3. c) spolupracuje s ďalšími osobami pri hľadaní primeranej rovnováhy medzi ľudskými3 právami, ktoré si vzájomne protirečia

 

 

 

1.3 Medziľudské vzťahy

 

(1) Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce

 1. a) rozpoznáva dôležitosť medziľudských vzťahov,
 2. b) snaží sa posilňovať a zmocňovať6 ľudí do partnerstva v procese pomáhania, usiluje o podporu riešenia problémov v medziľudských vzťahoch,
 3. c) buduje a rozvíja profesionálne vzťahy. Váži si a rešpektuje prínos kolegov z iných inštitúcií a pomáhajúcich profesií.

 

 

 1. Etická zodpovednosť

 

(1) Hodnoty sociálnej práce sa pri výkone profesie vyjadrujú eticky zodpovedným rozhodovaním a konaním. Etická zodpovednosť sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce sa prejavuje nielen voči užívateľom služieb, pracovisku, kolegom, profesii a spoločnosti,  ale aj voči sebe samému.

 

2.1 Zodpovednosť voči klientom

 

(1) Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce

 1. a) má prvoradú zodpovednosť voči osobám s ktorými pracuje,
 2. b) nepoškodzuje klientov, ani nepodriaďuje ich potreby a záujmy svojim vlastným potrebám a záujmom, jedná s nimi bezúhonne, s účasťou, rešpektom a vytvára s nimi vzťah založený na báze dôvery,
 3. c) v komunikácii s klientmi alebo o nich sa nevyjadruje znevažujúco ani pejoratívne,
 4. d) rešpektuje príslušnosť k sociálnym skupinám, národnostnú, etnickú a kultúrnu rôznorodosť jednotlivcov, skupín a komunít,
 5. e) rešpektuje a presadzuje práva ľudí robiť vlastné voľby a rozhodnutia, za predpokladu, že to neohrozí práva a oprávnené záujmy ostatných,
 6. f) pracuje na budovaní sebavedomia a schopnosti ľudí, podporuje ich plné zapojenie a spoluúčasť vo všetkých aspektoch rozhodovania a konania, ktoré ovplyvňujú ich život.
 7. g) rešpektuje biologickú, psychickú, kultúrnu, spirituálnu a sociálnu integritu osoby s ktorou pracuje. Zaujíma sa o celého človeka v rámci rodiny, komunity, spoločenského a prirodzeného prostredia a usiluje sa nadobudnúť poznanie dôležitých aspektov jeho života relevantných na poskytovanie služieb sociálnej práce. Holistický prístup používa pri sociálnom posudzovaní a intervencii,
 8. h) zameriava sa na silné stránky jednotlivcov, skupín, rodín a komunít s ktorými pracuje,
 9. i) prispieva k začleneniu užívateľov služieb sociálnej práce do sociálnej siete podporných osobných vzťahov,
 10. j) aj v osobitých prípadoch klientov, ktorí majú dlhodobé alebo trvalé zdravotné postihnutie, obmedzenú spôsobilosť na právne úkony, detí, seniorov a iných4 zraniteľných skupín, sa usiluje o dosiahnutie čo najväčšej miery ich autonómie a spoluúčasti na rozhodovaní ohľadom ich osoby.

 

(2) Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce

 1. a) v súlade s ľudskými právami rešpektuje klientovo právo na dôvernosť a súkromie, pokiaľ nejestvuje riziko sebapoškodenia alebo poškodenia iných osôb alebo nejestvujú zákonné obmedzenia,
 2. b) informuje osoby s ktorými pracuje o limitoch dôvernosti a súkromia,
 3. c) dokumentuje len tie informácie, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre poskytovanie služieb sociálnej práce. Je povinný chrániť všetku dokumentáciu užívateľov služieb pred zneužitím. Rešpektuje právo klienta nahliadať do dokumentácie týkajúcej sa jeho osoby, ak osobitné zákony neustanovujú inak,
 4. d) je povinný vyžiadať si súhlas klienta pri všetkých pracovných postupoch, ktoré priamo a nepriamo s ním súvisia, ako aj pri informovaní tretej osoby, k video alebo audiovizuálnemu zaznamenávaniu a ich zverejňovaniu pre študijné alebo vedecké účely,
 5. e) osobitý zreteľ venuje informáciám spadajúcich pod ochranu osobných údajov, ktoré sú upravené osobitým predpisom upravujúcim ochranu osobných údajov7
 6. f) povinnosť mlčanlivosti zachováva aj po skončení poskytovania služby alebo pracovného pomeru. Výnimky môžu byť odôvodnené len na základe vyššej etickej (napr. ochrana života alebo najlepší záujem dieťaťa) alebo zákonnej požiadavky (napr. oznámenie trestného činu).

 

(3) Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce podporuje mier a nenásilie, preto nepoužíva zbrane v profesionálnom ani osobnom živote proti ľuďom.

 

(4) Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce informuje užívateľov služieb o spôsobe, rozsahu, možnostiach a dôsledkoch, ako aj o predpokladaných neželaných rizikách odbornej pomoci.

 

(5) Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce rešpektuje hranice medzi osobným a profesionálnym životom. Pracovné postavenie voči klientovi nezneužíva vo vlastný prospech a neoprávnené výhody sexuálneho, politického, sociálneho alebo ekonomického charakteru. S užívateľmi služieb nenadväzuje partnerský alebo sexuálne orientovaný vzťah. Nezneužíva svoje postavenie na osobné obohatenie, ani na zvýhodňovanie svojich príbuzných a známych.

 

(6) Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce akceptuje a podporuje ukončenie poskytovania služieb klientom vtedy, ak si títo dokážu pomôcť sami, služby sociálnej práce nie sú viac potrebné alebo neslúžia ich záujmom. Preventívna podpora klientov sa v takýchto prípadoch môže uskutočňovať prostredníctvom katamnézy.5

 

(7) Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce si je vedomý svojich odborných a profesionálnych obmedzení a hraníc vlastnej kompetencie. Informuje klienta o možnostiach využívania všetkých služieb sociálnej práce a iných foriem pomoci, a to nielen v inštitúcii, v ktorej vykonáva sociálnu prácu. Je povinný zabezpečiť kontinuitu služieb a pomoci klientovi v prípade, že sú naďalej potrebné, hoci on sám z náležitých dôvodov končí s ich poskytovaním. Pokiaľ klientovi nie je schopný poskytnúť adekvátnu službu sociálnej práce, distribuuje ho svojmu kolegovi, inému pomáhajúcemu pracovníkovi alebo inštitúcii.

 

2.2 Zodpovednosť voči sebe

 

(1) Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce má nielen právo ale aj povinnosť vykonať nevyhnutné kroky v profesionálnej a osobnej starostlivosti o seba, aby bol schopný poskytovať kvalitné služby klientom. Kroky v profesionálnej a osobnej starostlivosti o seba sú

najmä:

– sebareflexia, vrátane poznávania svojich osobných a profesijných limitov a uznania hraníc odbornej spôsobilosti a kompetencie;

– sústavné vzdelávanie na udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie vedomostí a profesijných zručností v sociálnej práci prostredníctvom samoštúdia, jednorazovej vzdelávacej aktivity, odbornej stáže, sociálno-psychologického výcviku, špecializovaného tréningu, odbornej publikačnej alebo lektorskej činnosti, účasti na odborných a vedeckých konferenciách a workshopoch, vedeckovýskumnej činnosti a podobne;

– pravidelná supervízia;

– kolegiálna konzultácia, vrátane konzultácie s odborníkmi z iných pomáhajúcich profesií;

– využívanie nástrojov psychohygieny.

 

(2) Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce pomáha ľuďom, ktorí sa nachádzajú v zložitej životnej situácii s ohľadom na vlastné zdroje, hranice a len do tej miery, aby nebolo ohrozené jeho vlastné zdravie alebo bezpečie.

(3) Zaobchádza zodpovedne s mocou v rámci poskytovania služieb sociálnej práce.

 

(4) Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce je zodpovedný za to, že jeho rozhodnutia budú eticky podložené.

 

(5) Od sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce nemožno vyžadovať také konanie alebo spoluúčasť na ňom, ktoré odporuje jeho svedomiu, okrem prípadov bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia osôb.6

 

2.3 Zodpovednosť voči zamestnávateľom a pracovisku

 

(1) Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce plní svoje povinnosti vyplývajúce zo záväzku k zamestnávateľovi zodpovedne, svedomito a čestne v súlade s pracovnou zmluvou alebo inou obdobnou zmluvou.

 

(2) V zamestnávateľských organizáciách a na pracovisku aktívne spolupôsobí pri vytváraní takých pracovných podmienok, ktoré umožnia:

– poskytovanie kvalitných služieb sociálnej práce,

– profesionálnu starostlivosť o seba, najmä prostredníctvom sústavného vzdelávania a pravidelnej supervízie,

– predchádzanie a odstránenie všetkých foriem diskriminácie a násilia na pracovisku,

– uplatňovanie etických záväzkov vyplývajúcich z tohto kódexu.

 

2.4 Zodpovednosť voči kolegom

 

(1) Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce rešpektuje vedomosti, spôsobilosti a praktické skúsenosti kolegov a ostatných odborných pracovníkov.

 

(2) Pri odlišných pracovných postupoch berie ohľad na rozmanitosť a podporuje kolegiálnu diskusiu a dialóg.

 

(3) Povinnosťou sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce je venovať sa klientom svojich kolegov s profesionálnym prístupom a citlivosťou.

 

(4) Pri spoločnej zodpovednosti za klientov v rámci inštitúcie je predpokladom kolegiálnej spolupráce vzájomná dôvera a dohoda ohľadom spoločného postupu poskytovania služieb sociálnej práce.

 

(5) Nevyjadruje sa znevažujúco a pejoratívne o svojich kolegoch pred klientmi a v rozhovoroch s nimi.

 

(6) Pri podozrení z neprofesionálneho alebo eticky necitlivého správania svojho kolegu využije ako prvotný nástroj kolegiálne upozornenie. Pripomienky k práci kolegu vyjadruje na vhodnom mieste a primeraným spôsobom.

 

(7) Činnosť sociálnej práce vykonáva interdisciplinárne v kooperácii s inými profesiami ako aj so všetkými osobami a inštitúciami, ktoré môžu napomôcť k optimálnemu sociálnemu fungovaniu klientov.

 

(8) Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce iniciuje a zapája sa do diskusií týkajúcich sa etiky so svojimi kolegami a zamestnávateľmi.7

 

2.5 Zodpovednosť voči profesii

 

(1) Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce udržiava a vyzdvihuje etické hodnoty, odborné poznatky a poslanie profesie sociálna práca.

 

(2) Snaží sa získavať a rozvíjať odborné poznatky a uplatňovať ich v profesionálnej praxi, a to najmä

– prostredníctvom nových prístupov, metód a techník,

– aktívnou participáciou na výskumoch,

– spoluprácou so školami sociálnej práce,

– aktívnou účasťou na odborných diskusiách, seminároch a konferenciách,

– konštruktívnou a zodpovednou kritikou nevhodnej praxe,

– publikačnou činnosťou,

– sústavným vzdelávaním.

 

(3) Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce neustále udržuje profesionálne vystupovanie na úrovni vysokého štandardu. Uvedomuje si, že jeho profesionálne správanie ovplyvňuje dôveryhodnosť a verejnú mienku o profesii. Vyhýba sa takému konaniu, ktoré by spôsobilo zlú reputáciu profesie.

 

(4) Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce ochotne poskytuje odborné vedomosti a zručnosti študentom sociálnej práce počas výkonu ich odbornej praxe na pracovisku.

 

2.6 Zodpovednosť voči spoločnosti

 

(1) Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce podporuje všeobecné blaho a solidaritu spoločnosti.

 

(2) Angažuje sa o zlepšenie sociálnych podmienok v spoločnosti, spravodlivejší prístup a rozdelenie zdrojov a bohatstva. Pri upozorňovaní na nespravodlivé, škodlivé a opresívne sociálno-politické opatrenia nesmie byť sociálny pracovník a asistent sociálnej práce trestaní.

 

(3) Aktívne pôsobí na rozšírenie možností a príležitostí k zlepšeniu kvality života pre

všetkých občanov, a to s osobitým zreteľom k znevýhodneným a marginalizovaným jedincom, skupinám a komunitám.

 

(4) Napomáha snahe profesionálneho spoločenstva sprístupniť služby sociálnej práce čo najširšej verejnosti.8

 

 1. Etické problémy a dilemy

 

(1) Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce vyžaduje uznanie toho, že je zodpovedný za svoje správanie a konanie k užívateľom služieb, ale aj k ľuďom, s ktorými pracuje, kolegom, zamestnávateľom, profesionálnej organizácii a zákonom, a že tieto zodpovednosti môžu byť vo vzájomnom konflikte.

 

(2) Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce sa vo svojej práci môže stretnúť s rôznymi etickými problémami a dilemami. Tieto vyvstávajú zo samotnej povahy sociálnej práce. Niektoré z problémových oblastí zahŕňajú:

– skutočnosť, že lojalita sociálnych pracovníkov sa často nachádza v strede konfliktu záujmov,

– skutočnosť, že úloha sociálnych pracovníkov je zároveň pomáhajúca aj kontrolujúca,

– konflikty medzi povinnosťou sociálnych pracovníkov chrániť záujem ľudí, s ktorými pracujú a požiadavky spoločnosti na efektivitu a prospešnosť,

– skutočnosť, že zdroje v spoločnosti sú limitované.

 

(3) Je preto užitočné, aby sa sociálny pracovník a asistent sociálnej práce zoznamoval s dilemami svojej profesie, bol spôsobilý ich kriticky reflektovať a systematicky postupovať pri konfrontácii s nimi s cieľom minimalizovať škody pre všetky zúčastnené osoby. Musí byť pripravený uviesť dôvody svojich eticky podložených rozhodnutí.

 

(4) V procese etického rozhodovania sociálny pracovník a asistent sociálnej práce využíva postupy a nástroje napomáhajúce pri riešení etických problémov a dilem, medzi ktoré

patria analýza, konzultácia s kolegami, nadriadeným pracovníkom, supervízorom a komorou. Postupy v takýchto prípadoch dôsledne zaznamenáva a dokumentuje.

 

(5) Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce má právo v eticky problémových alebo dilematických situáciách požiadať o konzultáciu komoru, ktorá vydáva stanoviská k etickým otázkam výkonu sociálnej práce a poskytuje bezplatné poradenstvo v oblasti etiky sociálnej práce pre členov komory. V rámci komory je v tejto oblasti kompetentným orgánom profesijná rada komory, ktorá vypracováva a predkladá stanoviská k etickým otázkam výkonu sociálnej práce z vlastného podnetu alebo z podnetu členov komory.

 

 1. Záväznosť etického kódexu

 

(1) Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce vykonáva sociálnu prácu v súlade s etickým kódexom a podľa právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

 

(2) Poznanie, dodržiavanie a šírenie princípov etického kódexu sa odporúča aj u študentov sociálnej práce, najmä vzhľadom na výkon odbornej praxe.9

 

(3) Komora má povinnosť prijímať podnety ohľadom podozrenia z porušenia pravidiel

etického správania. Podnet môže podať ktokoľvek, vrátane užívateľov služieb, kolegov a zamestnávateľov.

 

(4) Orgánom komory kompetentným posudzovať podnety vo veci porušenia etického kódexu je disciplinárna komisia, ktorej činnosť a postavenie upravuje disciplinárny poriadok.

 

 

 1. Záver

 

(1) V procese vzniku a revízie etického kódexu bolo prihliadané k nasledujúcim dokumentom:

– Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

– medzinárodný etický kódex Vyhlásenie etických princípov (IFSW/ IASSW, 2018),

– Etický kódex sociálnych pracovníkov Slovenskej republiky (1997),

– iné národné kódexy sociálnej práce.8

 

(2) Profesijná rada komory je zodpovedná za pravidelne vyhodnocovanie a revíziu etického kódexu, a to najmenej raz v priebehu troch rokov.

 

(3) Uvedomujúc si, že etický kódex nemôže nahradiť vlastnú, vnútorne motivovanú zodpovednosť sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce, predstavuje minimálne štandardy eticky zodpovedného konania pri výkone sociálnej práce.

 

Etický kódex bol schválený Snemom Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov

sociálnej práce 18. 9. 2015 a nadobudol účinnosť od 1. 10. 2015.

Revidovaný text etického kódexu bol schválený Snemom Slovenskej komory sociálnych

pracovníkov a asistentov sociálnej práce 10. 01. 2019 a nadobudol účinnosť od 1. 02. 2019.

V Ružomberku dňa 10. 01. 2019

 

 

Poznámky

1 Uvedená definícia je globálnou definíciou sociálnej práce Medzinárodnej federácie sociálnych

pracovníkov a Medzinárodnej asociácie škôl sociálnej práce schválenou v júli 2014 v Melbourne

(IFSW / IASSW, 2014). Túto definíciu prijal za východiskovú aj medzinárodný etický kódex (IFSW

/ IASSW, 2018).

2 V celom texte etického kódexu sa pod označením sociálny pracovník a asistent sociálnej práce

chápu aj sociálne pracovníčky a asistentky sociálnej práce. Rešpektujúc, že v profesii sociálna práca

pôsobia vo veľkej miere ženy, je uprednostnená zrozumiteľnejšia a jednoduchšia jazyková forma

než alternatívne výrazy (sociálny pracovník/čka a asistent/ka sociálnej práce). Podobne je to aj

pri označení klient. Nakoľko etická zodpovednosť je osobnej povahy, v texte kódexu sa používa

singulár (nie sociálni pracovníci a asistenti sociálnej práce).

3 Etický kódex používa pojmy klient, užívateľ služieb a osoba s ktorou (sociálny pracovník alebo

asistent sociálnej práce) pracuje ako synonymá s vedomím, že v medzinárodnom terminologickom

jazyku je uprednostňované posledné označenie.

4 Termín služby sociálnej práce vyjadruje všetky druhy odborných činností, ktoré vykonáva sociálny

pracovník alebo asistent sociálnej práce.

5 Dôležité sú najmä dokumenty Organizácie spojených národov: Všeobecná deklarácia ľudských práv

(1948); Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (1966); Medzinárodný pakt

o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (1966); Medzinárodný dohovor o odstránení

všetkých foriem rasovej diskriminácie (1966); Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie

žien (1979); Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu

či trestaniu (1984); Dohovor o právach dieťaťa (1989); Medzinárodný dohovor o ochrane práv

všetkých migrujúcich pracovníkov a členov ich rodín (2004); Dohovor o právach osôb

so zdravotným postihnutím (2006).

6 Na vyjadrenie obsahu anglického výrazu empowerment sa v texte používajú slovenské výrazy

posilnenie a zmocnenie.

7 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

8 Jedná sa o americký Code of Ethics of the National Association of Social Workers (NASW, 2017),

britský The Code of Ethics for Social Work (BASW, 2014), Etický kodex sociálních pracovníků

České republiky (2006), švajčiarsky Berufskodex Soziale Arbeit Schweiz (AS, 2010) a rakúsky

Ethische Standards – Berufspflichten für SozialarbeiterInnen (OBDS, 2004)


Etické princípy sociálnych pracovníkov

Tento schválený „medzinárodný etický kódex“, dokument s názvom Statement of Ethical Principles , ktorý do slovenského jazyka môžeme preložiť ako Vyhlásenie o etických princípoch (sociálnej práce) je súborom pravidiel, ktorými sa riadia všetci sociálni pracovníci, asistenti sociálnej práce  a inštruktori sociálnej rehabilitácie  DD a DSS Tornaľa a vychádza zo zdroja na stránke:

http://socialnapraca.sk/vyhlasenie-o-etickych-principoch-socialnej-prace-eticky-kodex-supervizie/

 

 

Vyhlásenie etických princípov

Medzinárodná federácia sociálnych pracovníkov a

Medzinárodná asociácia škôl sociálnej práce

 

 1. júl 2018

Vyhlásenie etických princípov: sociálna práca

Toto vyhlásenie etických princípov (ďalej len „Vyhlásenie“) slúži ako spoločný rámec pre sociálnych pracovníkov, aby pracovali na dosiahnutí najvyšších možných štandardov profesionálnej integrity.

Prijatie tohto Vyhlásenia sociálnymi pracovníkmi – praktikmi, pedagógmi, študentami a výskumníkmi, je naším záväzkom dodržiavať kľúčové hodnoty a princípy profesie sociálna práca uvedené v tomto Vyhlásení.

Množstvo hodnôt a etických princípov je spätých s činnosťou sociálnych pracovníkov. Táto skutočnosť bola uznaná v roku 2014 Medzinárodnou federáciou sociálnych pracovníkov v jej globálnej definícii sociálnej práce, ktorá je viac vrstvová a dáva dôraz na regionálne a národné osobitosti. Všetky politiky IFSW, vrátane definície sociálnej práce, vyplývajú z týchto etických princípov. Sociálna práca je profesia založená na praxi a akademická disciplína, ktorá podporuje sociálnu zmenu, sociálny rozvoj, sociálnu súdržnosť, ako aj zmocnenie a oslobodenie ľudí. Princípy sociálnej spravodlivosti, ľudských práv, spoločnej zodpovednosti a rešpektovanie rozmanitosti sú ústredné pre sociálnu prácu. Podopretá teóriami sociálnej práce, spoločenských vied, humanitnými a miestnymi poznatkami, sa sociálna práca zaoberá ľuďmi a štruktúrami, aby podnecovala životné zmeny a zlepšovala blaho.

PRINCÍPY:

 1. Uznanie prirodzenej ľudskej dôstojnosti

Sociálni pracovníci uznávajú a rešpektujú prirodzenú dôstojnosť a hodnotu všetkých ľudí v postojoch, slovách a skutkoch. Rešpektujeme všetky osoby, ale spochybňujeme presvedčenia a konania tých osôb, ktoré znehodnocujú alebo stigmatizujú seba alebo iné osoby.

 1. Podpora ľudských práv

Sociálni pracovníci prijímajú a podporujú základné a neodcudziteľné práva všetkých ľudí. Sociálna práca je založená na rešpektovaní prirodzenej hodnoty, dôstojnosti všetkých ľudí a individuálnych a sociálnych / občianskych práv, ktoré z toho vyplývajú. Sociálni pracovníci často spolupracujú s ľuďmi pri hľadaní primeranej rovnováhy medzi ľudskými právami, ktoré si vzájomne protirečia.

 1. Podpora sociálnej spravodlivosti

Sociálni pracovníci majú povinnosť zapojiť ľudí do presadzovania sociálnej spravodlivosti vo vzťahu k spoločnosti, ako aj vo vzťahu k ľuďom s ktorými pracujú. To znamená:

3.1 Spochybňovanie diskriminácie a inštitucionálneho útlaku

Sociálni pracovníci podporujú sociálnu spravodlivosť vo vzťahu k spoločnosti a ľuďom s ktorými pracujú.

Sociálni pracovníci čelia diskriminácii, ktorá zahŕňa, ale nie je obmedzená, na vek, spôsobilosť, občiansky stav, triedu, kultúru, etnickú príslušnosť, rod, rodovú identitu, jazyk, štátnu príslušnosť (alebo jej nedostatok), názory, pohlavie, iné fyzické charakteristiky, fyzické alebo mentálne schopnosti, politické presvedčenia, chudobu, rasu, vzťahový status, náboženstvo, sex, sexuálnu orientáciu, sociálno-ekonomický stav, duchovné presvedčenie alebo rodinnú štruktúra. 3.2 Rešpektovanie rozmanitosti

Sociálni pracovníci pracujú na posilňovaní inkluzívnych komunít, ktoré rešpektujú etnickú a kultúrnu rozmanitosť spoločností, berúc do úvahy individuálne, rodinné, skupinové a komunitné rozdiely.

3.3 Prístup k spravodlivým zdrojom

Sociálni pracovníci obhajujú a pracujú na prístupe a spravodlivom rozdelení zdrojov a bohatstva.

3.4 Spochybnenie nespravodlivých politík a praktík

Sociálni pracovníci pracujú na tom, aby upozornili svojich zamestnávateľov, zákonodarcov, politikov na situácie, keď politiky a zdroje sú nedostatočné alebo v ktorých politiky a postupy pôsobia opresívne, nespravodlivo alebo škodlivo. Pritom nesmú byť sociálni pracovníci trestaní. Sociálni pracovníci si musia byť vedomí situácií, ktoré by mohli ohroziť ich vlastné bezpečie a bezpečnosť a musia za takých okolností robiť rozumné rozhodnutia. Sociálni pracovníci nie sú nútení konať, ak by sa tým ohrozili.

3.5 Budovanie solidarity

Sociálni pracovníci aktívne pracujú v komunitách a so svojimi kolegami, v rámci profesie i mimo nej, pri budovaní sietí solidarity smerom k transformačným zmenám, inkluzívnej a zodpovednej spoločnosti.

 1. Podpora práva na sebaurčenie

Sociálni pracovníci rešpektujú a presadzujú práva ľudí robiť vlastné voľby a rozhodnutia, za predpokladu, že to neohrozí práva a oprávnené záujmy ostatných.

 1. Podpora práva na spoluúčasť

Sociálni pracovníci pracujú na budovaní sebavedomia a schopností ľudí, podporujúc ich plné zapojenie a spoluúčasť vo všetkých aspektoch rozhodovania a konania, ktoré ovplyvňujú ich život.

 1. Rešpektovanie dôvernosti a súkromia

6.1 Sociálni pracovníci rešpektujú a pracujú v súlade s ľudskými právami na zachovanie dôvernosti a súkromia, pokiaľ neexistuje riziko seba poškodenia, poškodenia iných osôb alebo nejestvujú zákonné obmedzenia.

6.2 Sociálni pracovníci informujú ľudí s ktorými pracujú o limitoch dôvernosti a súkromia.

 1. Zaobchádzanie s ľuďmi ako celostnými osobami

Sociálni pracovníci uznávajú a chápu biologické, psychologické, sociálne a duchovné rozmery života ľudí, zaobchádzajú s nimi ako celostnými osobami. Toto uznanie sa používa pri formulovaní holistických posudzovaní a intervencií s plnou účasťou ľudí, organizácií a spoločenstiev s ktorými sociálni pracovníci pracujú.

 1. Etické využitie technológií a sociálnych médií

8.1 Etické princípy tohto Vyhlásenia sa vzťahujú na všetky kontexty praxe sociálnej práce, vzdelávania a výskumu, či už ide o priamy kontakt tvárou v tvár, alebo využívanie digitálnych technológií a sociálnych médií.

8.2 Sociálni pracovníci musia uznať, že používanie digitálnych technológií a sociálnych médií môže predstavovať hrozbu pre uplatňovanie mnohých etických noriem, vrátane, ale nie výhradne, súkromia a dôvernosti, konfliktov záujmov, kompetencií a dokumentácie. Preto sociálni pracovníci musia získať potrebné vedomosti a zručnosti vzhľadom na ochranu pred neetickými praktikami pri používaní technológie.

 1. Profesionálna bezúhonnosť

9.1 Je zodpovednosťou národných asociácií a organizácií rozvíjať a pravidelne aktualizovať svoje vlastné etické kódexy alebo etické usmernenia, aby boli v súlade s týmto Vyhlásením, berúc do úvahy miestne situácie. Je tiež zodpovednosťou národných organizácií informovať sociálnych pracovníkov a školy sociálnej práce o tomto Vyhlásení etických princípov a ich vlastných etických usmerneniach. Sociálni pracovníci by mali konať v súlade so súčasným etickým kódexom alebo smernicami vo svojej krajine.

9.2 Sociálni pracovníci musia mať požadovanú kvalifikáciu, ako aj rozvíjať a udržiavať požadované zručnosti a spôsobilosti na vykonávanie svojej práce.

9.3 Sociálni pracovníci podporujú mier a nenásilie. Sociálni pracovníci môžu pracovať spolu s vojenským personálom na humanitárne účely a pracovať na budovaní a rekonštrukcii mieru. Sociálni pracovníci pôsobiaci vo vojenskom kontexte alebo v kontexte udržiavania mieru musia vždy podporovať dôstojnosť a agendu ľudí ako svoje primárne zameranie. Sociálni pracovníci nesmú dovoliť, aby sa ich vedomosti a zručnosti používali na nehumánne účely, ako je mučenie, vojenské sledovanie, terorizmus alebo konverzná terapia a nemali by používať zbrane v ich profesionálnych alebo osobných schopnostiach proti ľuďom.

9.4 Sociálni pracovníci musia konať bezúhonne. To zahŕňa nezneužívanie ich postavenia moci ani vzťahov dôvery s ľuďmi s ktorými pracujú. Rozpoznávajú hranice medzi osobným a profesionálnym životom a nezneužívajú svoje pozície na osobné, materiálne výhody alebo zisky.

9.5 Sociálni pracovníci si uvedomujú, že poskytovanie a prijímanie malých darčekov je súčasťou sociálnej práce a kultúrnych skúseností v niektorých kultúrach a krajinách. V takýchto prípadoch by sa to malo uviesť v etickom kódexe krajiny.

9.6 Sociálni pracovníci majú povinnosť podniknúť potrebné kroky k profesionálnej a osobnej starostlivosti o seba na pracovisku, v súkromí a v spoločnosti.

9.7 Sociálni pracovníci uznávajú, že nesú zodpovednosť za svoje konanie ľuďom, s ktorými pracujú, svojim kolegom, zamestnávateľom, profesijným asociáciám, miestnym, národným a medzinárodným zákonom a dohovorom a že tieto zodpovednosti môžu byť v konflikte. Tieto konflikty musia byť reflektované s cieľom minimalizovať škody pre všetky osoby. Rozhodnutia by mali byť vždy podopreté empirickými dôkazmi, praktickou múdrosťou, s prihliadnutím na etické, zákonné a kultúrne hľadiská. Sociálni pracovníci musia byť pripravení byť transparentní pri preukazovaní dôvodov svojich rozhodnutí.

9.8 Sociálni pracovníci a ich zamestnávateľské organizácie pracujú na vytváraní podmienok v prostredí svojho pracoviska a vo svojich krajinách, kde diskutujú, hodnotia a potvrdzujú zásady tohto Vyhlásenia a vlastných národných zákonov. Sociálni pracovníci a ich zamestnávateľské organizácie podporujú a zapájajú sa do diskusie s cieľom uľahčiť etické rozhodnutia.

Dokument „Vyhlásenie etických princípov“ bol schválený na valných zhromaždeniach Medzinárodnej federácie sociálnych pracovníkov a Medzinárodnej asociácie škôl sociálnej práce v Dubline v Írsku v júli 2018.

Pracovný preklad dokumentu: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.


Domáci poriadok

PO/02/01 Domáci poriadok ZPS

Vydanie: 6 Revízia: 0 Stránka: 1
BANSKOBYSTRICKÝ Domov dôchodcov

SAMOSPRÁVNY KRAJ a d a domov sociálnych služieb

Úzka 49, 982 01 Tornaľa

Domáci poriadok

Zariadenie pre seniorov

PO/ 02/01

Vypracoval:
Pripomienkoval: Schválila:
Meno a priezvisko:

Mgr. Chlepčoková
Monika

Mgr. Tóth Jozef

Ing.Pupalová Alžbeta
Ing.Ida Melichová
Funkcia:
Vedúca SZÚ
Referent BOZP,PO

Vedúca TPÚ, MK
riaditeľka
Dátum:
30.6.2020 30.6.2020 30.6.2020
Podpis:

Účinnosť
nadobúda:
1.7.2020
Vydanie:
6
Revízia:
0
Výtlačok:
DD
a
DSS

PO/02/01 Domáci poriadok ZPS
Vydanie: 6 Revízia: 0 Stránka 2

Obsah:

1. Úvodné ustanovenia

2. Poskytovanie sociálnych služieb

3. Opatrenia pri poskytovaní sociálnych služieb počas mimoriadnej
situácie, výnimočného stavu, alebo núdzového stavu

4. Ubytovanie

5. Ochrana osobných údajov

6. Úschova cenných vecí a finančných prostriedkov, osobná
korešpondencia

7. Osobná hygiena a hygiena prostredia

8. Stravovanie

9. Opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť

10. Účasť prijímateľov sociálnych služieb na riešení a usporiadaní života
v DSS

11. Pripomienky a sťažnosti

12. Neprítomnosť prijímateľa v zariadení a dočasné opustenie zariadenia

13. Čas pokoja, návštevy

14. Protipožiarne a bezpečnostné opatrenia

15. Zodpovednosť za škody

16. Porušovanie domáceho poriadku

17. Záverečné ustanovenia

PO/02/01 Domáci poriadok ZPS
Vydanie: 6 Revízia: 0 Stránka 3

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

1. Domáci poriadok Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Tornaľa je
interný dokument, ktorý upravuje vnútroorganizačné vzťahy a kompetencie pri
zabezpečovaní a poskytovaní sociálnych služieb, upravuje práva a povinnosti
prijímateľov sociálnych služieb v súlade s platnou legislatívou a všeobecne
záväznými predpismi. Stanovuje a bližšie špecifikuje základné pravidlá a zásady
pre zabezpečenie poriadku, pokojného spolunažívania a dôstojného života
prijímateľov sociálnej služby (ďalej len prijímateľ).

2. Domáci poriadok vychádza z princípov zachovania ľudskej dôstojnosti
a autonómie, kladie dôraz na dodržiavanie ľudských a občianskych práv,
rešpektuje názory, rozhodnutia a potreby prijímateľa sociálnej služby.
Sociálne služby sa poskytujú v súlade so zákonom, podľa zásad rovnakého
zaobchádzania.

3. Poskytovateľ plne rešpektuje individuálnu, duševnú, mentálnu a právnu
spôsobilosť prijímateľa sociálnej služby.

4. V prípade porušenia domáceho poriadku prijímateľom sociálnej služby
pozbaveným spôsobilosti na právne úkony určený pracovník bezodkladne
upovedomí súdom ustanoveného opatrovníka o charaktere a rozsahu porušenia,
ako aj o prípadných sankciách.

5. Domáci poriadok upravuje práva, nároky a povinnosti prijímateľov sociálnych
služieb, resp. ich zákonných zástupcov, ako aj vzťahy medzi zamestnancami
a prijímateľmi sociálnych služieb pri poskytovaní sociálnych služieb.

6. Podmienky a náležitosti poskytovania sociálnych služieb, ako i práva a povinnosti
prijímateľa a poskytovateľa sociálnej služby zakotvené v zmluve medzi
poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby.

7. V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie, výnimočného stavu, alebo núdzového
stavu, je prijímateľ sociálnej služby povinný dodržiavať osobitné
nariadenia/usmernenia vydané poskytovateľom sociálnych služieb a jeho
zriaďovateľom, prípadne inými orgánmi verejnej správy. Ak je súčasťou takého
nariadenia/usmernenia obmedzenie slobody pohybu, prijímateľ je povinný
zdržiavať sa v tých priestoroch, ktoré boli poskytovateľom sociálnej služby určené,
napríklad areál poskytovateľa sociálnej služby, konkrétna časť areálu, či budovy, a
pod. Táto povinnosť sa netýka situácie, kedy je nevyhnutné, aby prijímateľ
zariadenie opustil (napr. pobyt v ústavnom zdravotníckom zariadení, alebo ak ide
o vzájomnú dohodu s poskytovateľom sociálnej služby (napr. návrat prijímateľa do
domáceho prostredia). Ak je klient odkázaný na sprievod alebo dohľad pri
lekárskom vyšetrení, zariadenie má povinnosť poskytnúť mu sprevádzajúceho
zamestnanca.

8. Poskytovateľ i prijímateľ sociálnej služby dodržiava ustanovenia tohto domáceho
poriadku, ktorý je záväzný pre všetkých zamestnancov, prijímateľov sociálnej
služby, ich rodinných príslušníkov, známych ako i všetkých ostatných návštevníkov
pohybujúcich sa v priestoroch zariadenia DD a DSS Tornaľa (ďalej len DD a DSS).

Čl. 2

PO/02/01 Domáci poriadok ZPS
Vydanie: 6 Revízia: 0 Stránka 4

Poskytovanie sociálnych služieb

1. Sociálna služba v Domove sociálnych služieb sa poskytuje v zmysle zákona č.
448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon. o sociálnych službách).

2. Sociálna služba sa poskytuje formou celoročného pobytu na určitý, alebo neurčitý
čas. Pobytovú sociálnu službu možno poskytnúť osobe pozbavenej spôsobilosti na
právne úkony len na základe žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej
služby opatrenej podpisom súdom ustanoveného opatrovníka.

3. DD a DSS Tornaľa s celkovou kapacitou 175 miest poskytuje celoročnú pobytovú
službu na základe rozhodnutia a posudku o odkázanosti na sociálnu službu
v zariadení pre seniorov s kapacitou 99 miest.

4. V zariadení pre seniorov sa

a) poskytuje :

pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo,
sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie
a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie,

ošetrovateľská starostlivosť,

b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,

c) zabezpečuje sa záujmová činnosť.

5. Za účelom udržiavania sociálnych väzieb s rodinou, partnerom a širším

spoločenským prostredím DD a DSS Tornaľa umožňuje ubytovanie pre člena

rodiny, alebo fyzickú osobu, ktorú si prijímateľ sociálnej služby (ďalej len

prijímateľ) sám určí. Podmienky poskytnutia ubytovania určuje prevádzkový

poriadok zariadenia.

6. DD a DSS Tornaľa uzavrie so žiadateľom na základe právoplatného rozhodnutia
o odkázanosti a posudku o odkázanosti Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, v
ktorej sa dohodnú so žiadateľom na podmienkach poskytovania sociálnej služby.

7. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume
určenej poskytovateľom sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a v súlade s platným VZN
BBSK.

8. Spisová dokumentácia prijímateľa sociálnej služby je vedená v zmysle platných
právnych predpisov na Sociálnozdravotnom úseku.

9. Postup pred a pri poskytovaní sociálnej služby stanovujú štandardy kvality
sociálnych služieb a ošetrovateľské štandardy DD a DSS Tornaľa.

10. Evidencia o prijímateľoch sociálnych služieb sa archivuje v zmysle
registratúrneho poriadku schváleného Štátnym archívom.

PO/02/01 Domáci poriadok ZPS
Vydanie: 6 Revízia: 0 Stránka 5

Čl. 3

Opatrenia pri poskytovaní sociálnych služieb počas mimoriadnej situácie,
výnimočného stavu, alebo núdzového stavu

Opatrenia v súvislosti s ochorením Covid19 vychádzajú z nariadení a usmernení
vydanom MPSVaR SR a Úradom verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného
zdravia. Každý prijímateľ sociálnej služby, zamestnanec a iná fyzická osoba je povinná
dodržiavať stanovené rámcové podmienky( hygienické predpisy, prevádzkové
podmienky a pod.. ) uvedené v tomto domácom poriadku.

Právo prijímateľa sociálnej služby v zariadení na utvorenie podmienok na
zabezpečenie osobného kontaktu s osobou, ktorú si sám určí, podľa § 6 ods. 3 písm.
a) zákona, sa uplatňuje za osobitných podmienok na predchádzanie alebo znižovanie
rizika šírenia ochorenia COVID19 určených poskytovateľom sociálnej služby vo
vnútorných predpisoch s cieľom ochrany života a zdravia prijímateľov sociálnej služby,
zamestnancov a ďalších fyzických osôb, ktoré sú odkázané na sociálnu službu.

Opatrenia prijaté na zamedzenie šírenia sa ochorenia a na prevenciu a ochranu pred
ochorením sa môžu meniť v závislosti na vyvíjajúcej sa epidemiologickej situácie
v regióne.

1. Návštevy prijímateľov sociálnych služieb v zariadení:

Osoby, ktoré navštevujú prijímateľov zariadenia povinné dodržiavať nižšie
uvedené opatrenia.

a) návšteva musí byť vopred dohodnutá s cieľom obmedziť zhromažďovanie
ľudí pred vstupom do budovy zariadenia a v priestoroch zariadenia a musí
byť evidovaná v Dennej evidencii návštev v zariadení sociálnych služieb
(príloha č. 1)

b) návštevy realizované iba vo vyhradených vonkajších označených
priestoroch zariadenia (altánok a park medzi vstupnými bránami)

c) u jedného prijímateľa sú povolené 2 osoby, max. dĺžka trvania návštevy je
30 minút

d) návšteva je povinná byť vybavená ochranným rúškom, podrobiť sa meraniu
telesnej teploty, vykonať hygienu pri vstupe (dezinfekcia rúk), podrobiť sa
zisťovaniu karantény, cestovateľskej anamnézy a pri príchode vyplniť
formulár. V prípade zvýšenej teploty, alebo príznakov respiračného
ochorenia (zvýšená teplota nad 37,2 °C, kašeľ, sekrécia z nosa), nebude
umožnený vstup so zariadenia (ani do vonkajších priestorov)

e) poverení zamestnanci sú povinní zabezpečiť organizáciu pohybu osôb vo
vonkajších priestoroch, tak aby bol dodržaný odstup medzi jednotlivými
návštevami min. 5 metrov

f) u osôb s príznakmi akútneho respiračného ochorenia a detí vo veku do 15
rokov platí zákaz návštev

g) odporúčame, aby osoby, ktoré spadajú do rizikovej skupiny, alebo osoby
žijúce v spoločnej domácnosti s osobou v rizikovej skupine zvážili návštevu
zariadenia (starší ľudia vo veku nad 60 rokov a viac, osoby s pľúcnou
chorobou a s chronickým ochorením srdca a pľúc + ďalšie diagnózy, osoby
s chronickým ochorením spojeným so zníženou imunitou)

PO/02/01 Domáci poriadok ZPS
Vydanie: 6 Revízia: 0 Stránka 6

h) pokiaľ návštevník žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID
19, alebo podozrivou z ochorenia COVID19, alebo bol s takouto osobou v
kontakte, alebo v jeho blízkej rodine, s ktorou je v styku, je niektorý
príslušník rodiny v karanténe, alebo ak v tomto období on alebo osoba, s
ktorou je v blízkom kontakte pricestovala zo zahraničia (z krajiny s vysokým
rizikom šírenia ochorenia Covid 19), nebude mu umožnený vstup so
zariadenia (ani do vonkajších priestorov),

i) návšteva môže priniesť prijímateľovi lieky, výživové doplnky, nevyhnutné
hygienické, zdravotné a ochranné pomôcky až do odvolania,

j) nosiť stravu a oblečenie pre prijímateľov nie je povolené. Výnimku tvoria
originál zabalené potraviny, ktoré je nevyhnutné odovzdať poverenému
zamestnancovi, ktorý ich dezinfikuje a dá na 24 hod. do určenej miestnosti
karanténne opatrenie .

k) Po každej návšteve je vykonaná dezinfekcia dotykových plôch, t. j. plôch,
ktorých sa dotýkajú ruky vrátane kľučiek dverí prostriedkom s virucídnym
účinkom.

l) návštevy realizované vo vyhradených vnútorných priestoroch sú povolené
len v dôvodoch hodných zreteľa a to u prijímateľov pripútaných na lôžko,
alebo ak navštevujúci potrebuje podporu a sprievod alebo pri paliatívnej
starostlivosti v terminálnom štádiu ochorenia (návšteva môže byť na izbe
klienta pri dodržaní prísnych hygienicko epidemiologických požiadaviek).
Návštevník, zamestnanec prichádzajúci do kontaktu s ním, ako aj
navštevovaný klient (prípadne iná osoba, ak sa návšteva realizuje pri lôžku
klienta) má počas celej doby návštevy vhodne prekryté horné dýchacie
cesty (rúško, návleky na nohy). Toto opatrenie sa nevzťahuje na deti a
klientov, u ktorých to vzhľadom na ich znevýhodnenie nie je možné alebo
žiadúce, ktorí nemusia mať prekrytú tvárovú časť. Poverený zamestnanec
zabezpečí organizáciu pohybu osôb vo vnútorných priestoroch tak, aby bol
dodržaný odstup medzi jednotlivými návštevami min 2 metre. Vo vnútorných
priestoroch, ktoré sú menšie ako 15 m2, môže byť návšteva iba pre jedného
klienta (resp. manželský pár, súrodencov). Poverený zamestnanec v
návštevných vnútorných priestoroch zabezpečí pravidelné vetranie,
dezinfekciu všetkých dotykových plôch a použitie germicídneho žiariča po
každom ukončení návštevy.

m) plán a režim návštev (frekvencia návštev u jedného klienta, prípustné
striedanie osôb vykonávajúcich návštevu, maximálna dĺžka návštevy,
maximálny počet návštev v rovnakom čase a pod. pri dodržaní stanovených
podmienok) tvorí prílohu tohto domáceho poriadku, ktorá sa mení
v závislosti od vyvíjajúcej sa epidemiologickej situácie, opatreniach
vydaných MPSVaR SR a Úradom verejného zdravotníctva SR. DD a DSS
zverejňuje Plán a režim návštev pri každej zmene.

2. Dočasné opustenie zariadenia prijímateľom sociálnych služieb :

a) prijímateľ a sprevádzajúca osoba sú povinní pri opustení a vrátení sa do
zariadenia byť vybavení ochranným rúškom a dodržiavať preventívne
opatrenia uvedené v bode 5 tohto článku.

PO/02/01 Domáci poriadok ZPS
Vydanie: 6 Revízia: 0 Stránka 7

b) vychádzky sa realizujú v sprievode zamestnanca, alebo dobrovoľníka a to
maximálne v skupinách do 5 klientov s vyhnutím sa uzatvoreným priestorom
s vyššou koncentráciou osôb (napr. obchody) najdlhšie po dobu 60 min,

c) individuálne krátkodobé opustenie priestorov počas dňa ako aj dĺžku
opustenia prijímateľa zo zariadenia zváži DD a DSS, riaditeľka na základe
individuálneho prístupu. Klienti sa v rámci samostatného krátkodobého
opustenia zariadenia vyhýbajú uzatvoreným priestorom s vyššou
koncentráciou osôb (napr. obchody), okrem priestorov zdravotníckych
zariadení,

d) absolvovanie nutných lekárskych vyšetrení a vybavenia úradných
záležitosti, ktoré je možné vybaviť len osobne,

e) prijímateľ je povinný podpísať dennú evidenciu dočasného opustenia
zariadenia (príloha č. 2). Údaje z evidencie svojim podpisom potvrdí určený
zodpovedný zamestnanec. Ak to zdravotný stav klienta neumožňuje, zápis
do dennej evidencie vykoná určený zamestnanec a klient evidenciu
nepodpisuje.

f) po návrate prijímateľa a zamestnanca do vnútorných priestorov zariadenia
sú povinní vykonať hygienu rúk najlepšie s použitím dezinfekčných mydiel,
s použitím jednorazových papierových utierok alebo vlastných uterákov.

g) ak sa u prijímateľa kedykoľvek po dobu 14 dní po dočasnom opustení
zariadenia objavia príznaky nákazy ochorenia COVID 19, bezodkladne je
izolovaný od ostatných prijímateľov sociálnej služby a ďalší postup je
konzultova s príslušným regionálnym ÚVZ.

h) ak sa u sprevádzajúcej osoby kedykoľvek po dobu 14 dní po dočasnom
opustení zariadenia objavia príznaky nákazy ochorením COVID 19,
bezodkladne o tom informuje poskytovateľa a postupuje podľa usmernenia
miestne príslušného regionálneho ÚVZ.

3. Prerušenie poskytovania sociálnej služby prijímateľa počas pobytu v
domácom prostredí a klientom presúvaným z iného zariadenia:

Po návrate prijímateľa alebo po presune prijímateľa z iného zariadenia sa:

a) prijímateľovi začne poskytovať sociálna služba.

b) prijímateľ vracajúci sa do zariadenia a sprevádzajúca osoba (ak je
nevyhnutná jej prítomnosť) sú povinní byť vybavení ochranným rúškom
a dodržiavať preventívne opatrenia uvedené v bode 5 tohto článku.

c) prijímateľ je umiestnený do obytnej miestnosti vytvorenej na účel
preventívneho opatrenia oddelený od ostatných prijímateľov sociálnej
služby najdlhšie po dobu 14 dní.

d) prijímateľ je povinný absolvovať 14dňové preventívne oddelenie od
ostatných klientov.

e) prijímateľ je monitorovaný, všetky údaje sú zaznamenávané.

f) ak sa u prijímateľa kedykoľvek po dobu 14 dní objavia príznaky nákazy
ochorením COVID 19, bezodkladne je izolovaný od ostatných prijímateľov
sociálnej služby a ďalší postup je konzultovaný všeobecným lekárom a s
príslušným regionálnym ÚVZ.

g) ak sa u sprevádzajúcej osoby kedykoľvek po dobu 14 dní od posledného
kontaktu s prijímateľom objavia príznaky nákazy ochorením COVID 19,


PO/02/02 Domáci poriadok DSS
Vydanie: 6 Revízia: 0 Stránka: 1

BANSKOBYSTRICKÝ Domov dôchodcov

SAMOSPRÁVNY KRAJ a d a domov sociálnych služieb

Úzka 49, 982 01 Tornaľa

Domáci poriadok

Domov sociálnych služieb

PO/ 02/02

Vypracoval:
Pripomienkoval: Schválila:
Meno a priezvisko:

Mgr. Chlepčoková
Monika

Mgr. Tóth Jozef

Ing.Pupalová Alžbeta
Ing.Ida Melichová
Funkcia:
Vedúca SZÚ
Referent BOZP,PO

Vedúca TPÚ, MK
riaditeľka
Dátum:
25.6.2020 30.6.2020 30.6.2020
Podpis:

Účinnosť
nadobúda:
1.7.2020
Vydanie:
6
Revízia:
0
Výtlačok:
DD
a
DSS

PO/02/02 Domáci poriadok DSS
Vydanie: 6 Revízia: 0 Stránka 2

Obsah:

1. Úvodné ustanovenia

2. Poskytovanie sociálnych služieb

3. Opatrenia pri poskytovaní sociálnych služieb počas mimoriadnej
situácie, výnimočného stavu, alebo núdzového stavu

4. Ubytovanie

5. Ochrana osobných údajov

6. Úschova cenných vecí a finančných prostriedkov, osobná
korešpondencia

7. Osobná hygiena a hygiena prostredia

8. Stravovanie

9. Opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť

10. Účasť prijímateľov sociálnych služieb na riešení a usporiadaní života
v DSS

11. Pripomienky a sťažnosti

12. Neprítomnosť prijímateľa v zariadení a dočasné opustenie zariadenia

13. Čas pokoja, návštevy

14. Protipožiarne a bezpečnostné opatrenia

15. Zodpovednosť za škody

16. Porušovanie domáceho poriadku

17. Záverečné ustanovenia

PO/02/02 Domáci poriadok DSS
Vydanie: 6 Revízia: 0 Stránka 3

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

1. Domáci poriadok Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Tornaľa je
interný dokument, ktorý upravuje vnútroorganizačné vzťahy a kompetencie pri
zabezpečovaní a poskytovaní sociálnych služieb, upravuje práva a povinnosti
prijímateľov sociálnych služieb v súlade s platnou legislatívou a všeobecne
záväznými predpismi. Stanovuje a bližšie špecifikuje základné pravidlá a zásady
pre zabezpečenie poriadku, pokojného spolunažívania a dôstojného života
prijímateľov sociálnej služby (ďalej len prijímateľ).

2. Domáci poriadok vychádza z princípov zachovania ľudskej dôstojnosti
a autonómie, kladie dôraz na dodržiavanie ľudských a občianskych práv,
rešpektuje názory, rozhodnutia a potreby prijímateľa sociálnej služby.

3. Sociálne služby sa poskytujú v súlade so zákonom, podľa zásad rovnakého
zaobchádzania.

4. Poskytovateľ plne rešpektuje individuálnu, duševnú, mentálnu a právnu
spôsobilosť prijímateľa sociálnej služby.

5. V prípade porušenia domáceho poriadku prijímateľom sociálnej služby
pozbaveným spôsobilosti na právne úkony určený pracovník bezodkladne
upovedomí súdom ustanoveného opatrovníka o charaktere a rozsahu porušenia,
ako aj o prípadných sankciách.

6. Domáci poriadok upravuje práva, nároky a povinnosti prijímateľov sociálnych
služieb, resp. ich zákonných zástupcov, ako aj vzťahy medzi zamestnancami
a prijímateľmi sociálnych služieb pri poskytovaní sociálnych služieb.

7. Podmienky a náležitosti poskytovania sociálnych služieb, ako i práva a povinnosti
prijímateľa a poskytovateľa sociálnej služby zakotvené v zmluve medzi
poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby.

8. V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie, výnimočného stavu, alebo núdzového
stavu, je prijímateľ sociálnej služby povin dodržiavať osobitné
nariadenia/usmernenia vydané poskytovateľom sociálnych služieb a jeho
zriaďovateľom, prípadne inými orgánmi verejnej správy. Ak je súčasťou takého
nariadenia/usmernenia obmedzenie slobody pohybu, prijímateľ je povinný
zdržiavať sa v tých priestoroch, ktoré boli poskytovateľom sociálnej služby určené,
napríklad areál poskytovateľa sociálnej služby, konkrétna časť areálu, či budovy, a
pod. Táto povinnosť sa netýka situácie, kedy je nevyhnutné, aby prijímateľ
zariadenie opustil (napr. pobyt v ústavnom zdravotníckom zariadení, alebo ak ide
o vzájomnú dohodu s poskytovateľom sociálnej služby (napr. návrat prijímateľa do
domáceho prostredia). Ak je klient odkázaný na sprievod alebo dohľad pri
lekárskom vyšetrení, zariadenie má povinnosť poskytnúť mu sprevádzajúceho
zamestnanca.

9. Poskytovateľ i prijímateľ sociálnej služby dodržiava ustanovenia tohto domáceho
poriadku, ktorý je záväzný pre všetkých zamestnancov, prijímateľov sociálnej
služby, ich rodinných príslušníkov, známych ako i všetkých ostatných návštevníkov
pohybujúcich sa v priestoroch zariadenia DD a DSS Tornaľa (ďalej len DD a DSS).

PO/02/02 Domáci poriadok DSS
Vydanie: 6 Revízia: 0 Stránka 4

Čl. 2

Poskytovanie sociálnych služieb

1. Sociálna služba v Domove sociálnych služieb sa poskytuje v zmysle zákona č.
448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon. o sociálnych službách).

2. Sociálna služba sa poskytuje formou celoročného pobytu na určitý, alebo neurčitý
čas. Pobytovú sociálnu službu možno poskytnúť osobe pozbavenej spôsobilosti na
právne úkony len na základe žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej
služby opatrenej podpisom súdom ustanoveného opatrovníka.

3. DD a DSS Tornaľa s celkovou kapacitou 175 miest poskytuje celoročnú pobytovú
službu na základe rozhodnutia a posudku o odkázanosti na sociálnu službu
v Domove sociálnych služieb s kapacitou 60 miest.

Poskytuje sa :

pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej soby, sociálne poradenstvo,
sociálna rehabilitácia , ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie,
žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie,

ošetrovateľská starostlivosť,

Zabezpečuje sa rozvoj pracovných zručností a záujmová činnosť,

Utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.

4. Za účelom udržiavania sociálnych väzieb s rodinou, partnerom a širším

spoločenským prostredím DD a DSS Tornaľa umožňuje ubytovanie pre člena

rodiny, alebo fyzickú osobu, ktorú si prijímateľ sociálnej služby (ďalej len

prijímateľ) sám určí. Podmienky poskytnutia ubytovania určuje prevádzkový

poriadok zariadenia.

5. DD a DSS Tornaľa uzavrie so žiadateľom na základe právoplatného rozhodnutia
o odkázanosti a posudku o odkázanosti Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, v
ktorej sa dohodnú so žiadateľom na podmienkach poskytovania sociálnej služby.

6. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume
určenej poskytovateľom sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a v súlade s platným VZN
BBSK.

7. Spisová dokumentácia prijímateľa sociálnej služby je vedená v zmysle platných
právnych predpisov na Sociálnozdravotnom úseku.

8. Postup pred a pri poskytovaní sociálnej služby stanovujú štandardy kvality
sociálnych služieb a ošetrovateľské štandardy DD a DSS Tornaľa.

9. Evidencia o prijímateľoch sociálnych služieb sa archivuje v zmysle
registratúrneho poriadku schváleného Štátnym archívom.

Čl. 3

Opatrenia pri poskytovaní sociálnych služieb počas mimoriadnej situácie,
výnimočného stavu, alebo núdzového stavu

Opatrenia v súvislosti s ochorením Covid19 vychádzajú z nariadení a usmernení
vydanom MPSVaR SR a Úradom verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného
zdravia. Každý prijímateľ sociálnej služby, zamestnanec a iná fyzická osoba je povinná


PO/02/03 Domáci poriadok ZPB
Vydanie: 6 Revízia: 0 Stránka: 1
BANSKOBYSTRICKÝ Domov dôchodcov

SAMOSPRÁVNY KRAJ a d a domov sociálnych služieb

Úzka 49, 982 01 Tornaľa

Domáci poriadok

Zariadenie
podporovaného bývania

PO/ 02/03

Vypracoval:
Pripomienkoval: Schválila:
Meno a priezvisko:

Mgr. Chlepčoková
Monika

Mgr. Tóth Jozef

Ing.Pupalová Alžbeta
Ing.Ida Melichová
Funkcia:
Vedúca SZÚ
Referent BOZP,PO

Vedúca TPÚ, MK
riaditeľka
Dátum:
25.6.2020 30.6.2020 30.6.2020
Podpis:

Účinnosť
nadobúda:
1.7.2020
Vydanie:
6
Revízia:
0
Výtlačok:
DD
a
DSS

PO/02/03 Domáci poriadok ZPB
Vydanie: 6 Revízia: 0 Stránka 2
Obsah:

1. Úvodné ustanovenia

2. Poskytovanie sociálnych služieb

3. Opatrenia pri poskytovaní sociálnych služieb počas mimoriadnej
situácie, výnimočného stavu, alebo núdzového stavu

4. Ubytovanie

5. Ochrana osobných údajov

6. Úschova cenných vecí a finančných prostriedkov, osobná
korešpondencia

7. Osobná hygiena a hygiena prostredia

8. Stravovanie

9. Opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť

10. Účasť prijímateľov sociálnych služieb na riešení a usporiadaní života
v DSS

11. Pripomienky a sťažnosti

12. Neprítomnosť prijímateľa v zariadení a dočasné opustenie zariadenia

13. Čas pokoja, návštevy

14. Protipožiarne a bezpečnostné opatrenia

15. Zodpovednosť za škody

16. Porušovanie domáceho poriadku

17. Záverečné ustanovenia

PO/02/03 Domáci poriadok ZPB
Vydanie: 6 Revízia: 0 Stránka 3
Čl. 1

Úvodné ustanovenia

1. Domáci poriadok Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Tornaľa je
interný dokument, ktorý upravuje vnútroorganizačné vzťahy a kompetencie pri
zabezpečovaní a poskytovaní sociálnych služieb, upravuje práva a povinnosti
prijímateľov sociálnych služieb v súlade s platnou legislatívou a všeobecne
záväznými predpismi. Stanovuje a bližšie špecifikuje základné pravidlá a zásady
pre zabezpečenie poriadku, pokojného spolunažívania a dôstojného života
prijímateľov sociálnej služby (ďalej len prijímateľ).

2. Domáci poriadok vychádza z princípov zachovania ľudskej dôstojnosti
a autonómie, kladie dôraz na dodržiavanie ľudských a občianskych práv,
rešpektuje názory, rozhodnutia a potreby prijímateľa sociálnej služby.
Sociálne služby sa poskytujú v súlade so zákonom, podľa zásad rovnakého
zaobchádzania.

3. Poskytovateľ plne rešpektuje individuálnu, duševnú, mentálnu a právnu
spôsobilosť prijímateľa sociálnej služby.

4. V prípade porušenia domáceho poriadku prijímateľom sociálnej služby
pozbaveným spôsobilosti na právne úkony určený pracovník bezodkladne
upovedomí súdom ustanoveného opatrovníka o charaktere a rozsahu porušenia,
ako aj o prípadných sankciách.

5. Domáci poriadok upravuje práva, nároky a povinnosti prijímateľov sociálnych
služieb, resp. ich zákonných zástupcov, ako aj vzťahy medzi zamestnancami
a prijímateľmi sociálnych služieb pri poskytovaní sociálnych služieb.

6. Podmienky a náležitosti poskytovania sociálnych služieb, ako i práva a povinnosti
prijímateľa a poskytovateľa sociálnej služby sú zakotvené v zmluve medzi
poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby.

7. V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie, výnimočného stavu, alebo núdzového
stavu, je prijímateľ sociálnej služby povinný dodržiavať osobitné
nariadenia/usmernenia vydané poskytovateľom sociálnych služieb a jeho
zriaďovateľom, prípadne inými orgánmi verejnej správy. Ak je súčasťou takého
nariadenia/usmernenia obmedzenie slobody pohybu, prijímateľ je povinný
zdržiavať sa v tých priestoroch, ktoré boli poskytovateľom sociálnej služby určené,
napríklad areál poskytovateľa sociálnej služby, konkrétna časť areálu, či budovy, a
pod. Táto povinnosť sa netýka situácie, kedy je nevyhnutné, aby prijímateľ
zariadenie opustil (napr. pobyt v ústavnom zdravotníckom zariadení, alebo ak ide
o vzájomnú dohodu s poskytovateľom sociálnej služby (napr. návrat prijímateľa do
domáceho prostredia). Ak je klient odkázaný na sprievod alebo dohľad pri
lekárskom vyšetrení, zariadenie má povinnosť poskytnúť mu sprevádzajúceho
zamestnanca.

8. Poskytovateľ i prijímateľ sociálnej služby dodržiava ustanovenia tohto domáceho
poriadku, ktorý je záväzný pre všetkých zamestnancov, prijímateľov sociálnej
služby, ich rodinných príslušníkov, známych ako i všetkých ostatných návštevníkov
pohybujúcich sa v priestoroch zariadenia DD a DSS Tornaľa (ďalej len DD a DSS).

PO/02/03 Domáci poriadok ZPB
Vydanie: 6 Revízia: 0 Stránka 4
Čl. 2

Poskytovanie sociálnych služieb

1. Sociálna služba v Domove sociálnych služieb sa poskytuje v zmysle zákona č.
448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon. o sociálnych službách).

2. Sociálna služba sa poskytuje formou celoročného pobytu na určitý, alebo neurčitý
čas. Pobytovú sociálnu službu možno poskytnúť osobe pozbavenej spôsobilosti na
právne úkony len na základe žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej
služby opatrenej podpisom súdom ustanoveného opatrovníka.

3. DD a DSS Tornaľa s celkovou kapacitou 175 miest poskytuje celoročnú pobytovú
službu na základe rozhodnutia a posudku o odkázanosti na sociálnu službu
v zariadení podporovaného bývania s kapacitou 16 miest.

a) Poskytuje sa

– ubytovanie, sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom
chránených záujmov,

b) utvárajú podmienky na prípravu stravy, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu
bielizne a šatstva,

c) vykonáva sociálna rehabilitácia.

4. Za účelom udržiavania sociálnych väzieb s rodinou, partnerom a širším

spoločenským prostredím DD a DSS Tornaľa umožňuje ubytovanie pre člena

rodiny, alebo fyzickú osobu, ktorú si prijímateľ sociálnej služby (ďalej len

prijímateľ) sám určí. Podmienky poskytnutia ubytovania určuje prevádzkový

poriadok zariadenia.

5. DD a DSS Tornaľa uzavrie so žiadateľom na základe právoplatného rozhodnutia
o odkázanosti a posudku o odkázanosti Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, v
ktorej sa dohodnú so žiadateľom na podmienkach poskytovania sociálnej služby.

6. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume
určenej poskytovateľom sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a v súlade s platným VZN
BBSK.

7. Spisová dokumentácia prijímateľa sociálnej služby je vedená v zmysle platných
právnych predpisov na Sociálno-zdravotnom úseku.

8. Postup pred a pri poskytovaní sociálnej služby stanovujú štandardy kvality
sociálnych služieb a ošetrovateľské štandardy DD a DSS Tornaľa.

9. Evidencia o prijímateľoch sociálnych služieb sa archivuje v zmysle
registratúrneho poriadku schváleného Štátnym archívom.

Čl. 3

Opatrenia pri poskytovaní sociálnych služieb počas mimoriadnej situácie,
výnimočného stavu, alebo núdzového stavu

Opatrenia v súvislosti s ochorením Covid-19 vychádzajú z nariadení a usmernení
vydanom MPSVaR SR a Úradom verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného
zdravia. Každý prijímateľ sociálnej služby, zamestnanec a iná fyzická osoba je povinná