Zariadenie pre seniorov

Zariadenie pre seniorov ( ZPS ) :


DD a DSS Tornaľa s kapacitou 175 miest poskytuje sociálnu službu formou celoročného pobytu v troch druhoch zariadenia - v Zariadení pre seniorov, v Domove sociálnych služieb a v Zariadení podporovaného bývania.

V Zariadení pre seniorov je kapacita 99 miest.

Sociálna služba sa poskytuje v zmysle § 35 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách fyzickej osobe, ktorá:

a) dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej soby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č.3
b) dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov

Podmienky prijatia do ZPS (link)

Pre našich prijímateľov sociálnych služieb v ZPS

poskytujeme:
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
2. sociálne poradenstvo
3. sociálnu rehabilitáciu
4. ubytovanie
5. stravovanie
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
7. osobné vybavenie
8. ošetrovateľskú starostlivosť

zabezpečujeme:
1. záujmovú činnosť
2. iné činnosti

utvárame podmienky na:
1. úschovu cenných vecí
2. vykonávanie iných činností

V Zariadení pre seniorov vykonávame, zabezpečujeme a vytvárame podmienky na odborné, obslužné a iné činnosti.

Odborné činnosti:

Sociálne poradenstvo

Sociálne poradenstvo vykonávame na úrovni základného sociálneho poradenstva, ktoré spočíva v posúdení povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci, ale aj poskytnutie konkrétnej pomoci, o ktorú fyzická osoba požiada. Pre zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb je pri poskytovaní sociálneho poradenstva nevyhnutá spolupráca s rodinnými príslušníkmi prijímateľov sociálnej služby.

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

Pomoc pri jednotlivých úkonoch odkázanosti na pomoc inej osoby vykonáva odborný personál podľa individuálnych potrieb prijímateľov sociálnej služby. Rozsah poskytovanej pomoci závisí od stanoveného stupňa odkázanosti na sociálnu službu. Úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej soby a ich rozsah vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín v rámci určeného rozpätia sú stanovené v posudku o odkázanosti na sociálnu službu.

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

So súhlasom plnoletej fyzickej osoby vykonávame poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní liečiv, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby.

Sociálna rehabilitácia

Ide o odbornú činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite. S cieľom dosiahnutia čo najvyššieho stupňa spoločenskej integrácie.
Pri fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby vykonávame sociálnu rehabilitáciu formou nácviku používania rehabilitačnej pomôcky, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu, výučba písania a čítania, nácvik zrakového vnímania, nácvik prác v domácnosti, sebaobslužných úkonov a sociálnej komunikácii.
Tieto aktívne nástroje a služby majú pôsobiť na znižovanie miery závislosti na iných fyzických osobách a smerujú k dosiahnutiu samostatnosti a sebestačnosti v maximálnej možnej miere s ohľadom na zdravotné postihnutie a individuálne potreby jednotlivca.
Program sociálnej rehabilitácie je súčasťou Individuálneho plánu každého prijímateľa sociálnej služby.

Ošetrovateľská starostlivosť

Ide o proces, v ktorom prijímateľovi sociálnej služby s dlhodobým, či trvalým zdravotným postihnutím poskytujeme zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti. Primárna zdravotná starostlivosť je poskytovaná všeobecným lekárom v ambulancii zariadenia, u imobilných uskutočňuje vizitu priamo pri lôžku. Odborné lekárske vyšetrenie priamo v zariadení uskutočňuje aj psychiater.
Ošetrovateľskú starostlivosť v DSS zabezpečujeme zdravotným personálom t.j. sestrami. Starostlivosť a opatera sa zabezpečuje opatrovateľmi/kami zariadenia.
V zariadení je k dispozícii rehabilitačná miestnosť, masážne kreslá, masážne lehátko. Fyzioterapeutickú činnosť vykonáva fyzioterapeut.

Obslužné činnosti:

Ubytovanie

Pre prijímateľov sociálnych služieb sa poskytuje ubytovanie v jedno a dvojlôžkových izbách v Hlavnej budove, v Pavilónovej časti a v Budove I. V každej ubytovacej bunke je dodržaný základný štandard bývania. Pri ubytovaní zohľadňujeme závažnosť zdravotného stavu, pohlavie a harmonické spolunažívanie prijímateľov sociálnych služieb.

Materiálové podmienky

Na každej izbe sú ubytovaní prijímatelia SS podľa počtu lôžok. Plocha jednoposteľovej izby je najmenej 10 m2, plocha viacposteľovej izby je najmenej 8 m2 na jedného ubytovaného. Izba je vybavená stálym lôžkom pre každého ubytovaného, spoločným stolom v každej izbe, stoličkou a dvojdielnou skriňou pre každého ubytovaného, nástenným vešiakom, nádobou na odpadky. Ku každému lôžku pripadá nočný stolík, matrac, poduška a obliečka, prikrývka a obliečka, plachta.
Čajová kuchynka je vybavená kuchynskou linkou, drezom na umývanie riadu, varičom, chladničkou, mikrovlnnou rúrou, rýchlovarnou kanvicou, kuchynským stolom, stoličkami a servírovacími stolíkmi.
Spoločenské miestnosti sú vybavené konferenčnými stolíkmi, kreslami, sedačkami, obývacou stenou, záclonami, dekoračkami, kobercom, obrazmi, odpadovým košom prípadne televíznym prijímačom.

Zariadenia na osobnú hygienu:

V každej časti sa nachádzajú spoločné kúpeľne vybavené bezbariérovými sprchami, madlami, hydraulickou stoličkou (v prípade obmedzenej mobility prijímateľov SS) , sprchovacou stoličkou, umývadlom umývadlo s tečúcou pitnou vodou a tečúcou teplou vodou, zrkadlom, nádobou na odpad.
Toalety pre mužov a toalety pre ženy sú s osobitným vstupom.
V každej ubytovacej bunke je kúpeľňa so sprchovacím kútom a umývadlom s tečúcou pitnou vodou a tečúcou teplou vodou a toaletou. Umývadlo s tečúcou pitnou vodou a tečúcou teplou vodou sa nachádza v kúpeľni, na toaletách, v čajovej kuchynke a vo väčšine izieb.

Stravovanie

Je poskytované v zmysle platných predpisov o spoločnom stravovaní v rozsahu jednotlivých diét. Stravovanie je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klienta a podľa stravných jednotiek.
Celodenné stravovanie zabezpečujeme prípravou stravy vo vlastnej stravovacej prevádzke zariadenia.

V zariadení sa podávajú štyri druhy stravy:
– racionálna strava sa podáva 5x denne – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera,
– diabetická strava sa podáva 6x denne – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, večera II,
– šetriaca strava sa podáva 5x denne – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera,
– šetriaca – diabetická strava sa podáva 6x denne – raňajky, desiata, obed, olovrant večera, večera II,

Mobilní obyvatelia sa stravujú v hlavnej jedálni, klienti s obmedzenou mobilitou v troch jedálničkách, imobilným sa strava vynáša priamo k lôžku.
Prijímatelia sociálnej služby, ktorým sa poskytuje sociálna služba v zariadení celoročnou pobytovou formou s poskytovaním stravovania, sú povinní odoberať stravu aspoň v rozsahu podľa aktuálne platnej legislatívy.

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne

Upratovanie obytných miestností, príslušenstva obytných miestností, spoločných priestorov zariadenia sa realizuje podľa upratovacieho plánu, ale aj podľa individuálnych potrieb.
Zariadenie má vlastnú práčovňu, kde sa podľa harmonogramu prania a podľa individuálnej potreby zabezpečuje pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva prijímateľov sociálnej služby.

Ďalšie činnosti:

Úschova cenných vecí

Zariadenie má vytvorené podmienky na úschovu cenných vecí. Na požiadanie od prijímateľa sociálnej služby , alebo súdom ustanoveného opatrovníka prevezme do úschovy cenné veci, uzatvorí zmluvu o úschove cenných vecí a zaeviduje ju do registra zmlúv o úschove cenných vecí.

Osobné vybavenie

V prípade, že si prijímateľ sociálnej služby nedokáže sám zabezpečiť vhodné osobné vybavenie DD a DSS mu toto osobné vybavenie poskytne. Osobným vybavením sa rozumie šatstvo, obuv a iné veci osobnej potreby (za vhodné ošatenie a obuv sa považujú aj použité veci). Poskytnutie a rozsah osobného vybavenia a nevyhnutného ošatenia a obuvi určí riaditeľka DD a DSS, ak si ho prijímateľ nevie alebo nemôže zabezpečiť zo svojho príjmu, majetku alebo prostredníctvom svojej rodiny, s prihliadnutím na potreby prijímateľa sociálnej služby, jeho zdravotný stav, účasť na pracovnej terapii ap.

Záujmová činnosť

Uskutočňuje sa v súlade s plánom kultúrno – výchovnej a záujmovej činnosti na príslušný kalendárny rok a v závislosti od aktuálnych a individuálnych požiadaviek prijímateľov sociálnej služby , ktorí majú možnosť slobodne sa rozhodnúť využívať ponúknuté aktivity podľa svojich schopností a zdravotného stavu.
Zabezpečujeme rôzne kultúrne vyžitie našim prijímateľom sociálnej služby, hlavne účasťou na rôznych kultúrnych vystúpeniach priamo v zariadení ako sú vystúpenia detí zo základných a materských škôl pri rôznych príležitostiach ako Deň matiek, Mesiac úcty k starším. Taktiež sa v zariadení konajú pravidelné posedenia a tanečné zábavy (fašiangový ples, majáles, silvestrovská zábava, a iné.).
Vedenie zariadenia v spolupráci s výborom obyvateľov organizuje pravidelne v letných mesiacoch tematické výlety návštevou rôznych kultúrnych a rekreačných stredísk a miest. Pre veľký záujem obyvateľov sa organizujú každoročne v letných mesiacoch opekačky priamo v areáli zariadenia pri hudbe a tanci. Zmysluplné trávenie voľného času prijímateľom sociálnej služby pomáhame vypĺňať plánovanými aktivitami v kreatívnom okienku, gastrookienku, výtvarnými krúžkami, hudobno – tanečnou aktivitou a športovou aktivitou. Rozvoj a upevnenie kognitívnych funkcií
zabezpečujeme prostredníctvom spoločenských hier, vedomostných kvízov, pamäťovými cvičeniami, čítaním rôznej literatúry, spomienkovými aktivitami.

Iné činnosti

Pre zvyšovanie kvality a komplexnosti poskytovanej sociálnej služby zariadenie zabezpečuje a vytvára podmienky na poskytovanie fakultatívnych služieb ( zabezpečenie liekov, zdravotných pomôcok a zdravotnej kozmetiky, zabezpečenie pedikúry, kadernícke, holičské, služby a iné. ).
Poskytovanie fakultatívnych služieb zabezpečuje zariadenie na požiadanie a podľa individuálnych potrieb prijímateľov sociálnej služby.

 
V prípade Vášho záujmu Vás v našom zariadení radi osobne privítame.