Zariadenie pre seniorov

V zariadení pre seniorov podľa § 35 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách sa :


a., poskytuje :
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
2. sociálne poradenstvo
3. sociálna rehabilitácia
4. ošetrovateľská starostlivosť
5. ubytovanie
6. stravovanie
7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
8. osobné vybavenie

b., utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

c., zabezpečuje záujmová činnosť

Základné sociálne poradenstvo

Základné sociálne poradenstvo obnáša poskytovanie poradenstva prijímateľom SS ohľadom vyhľadávania dostupných základných služieb, pomoc pri kontaktoch s úradmi, ako aj ďalších oblastí bežného života. Je poskytované riaditeľkou zariadenia, vedúcou SZÚ a sociálnymi pracovníčkami.

Sociálna rehabilitácia

Je proces, v ktorom prijímateľ SS absolvuje nácvik potrebných zručností, ktoré smerujú k dosiahnutiu samostatnosti a sebestačnosti v maximálnej možnej miere s ohľadom na jej zdravotný stav. S cieľom dosiahnutia čo najvyššieho stupňa spoločenskej integrácie. Ide o aktívne nástroje a väčšinou služby, ktoré majú pôsobiť na znižovanie miery závislosti osoby vyplývajúcej z jej zdravotného stavu. Jedná sa o nácvik sebaobsluhy, vedenie domácnosti, nácvik špeciálnych komunikačných zručností, nácvik používania kompenzačných pomôcok, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu, nácvik sociálnej komunikácie, poradenstvo…

Ošetrovateľská starostlivosť

Ide o proces, v ktorom prijímateľovi SS s krátkodobým, či trvalým zdravotným problémom poskytujeme zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti. Primárna zdravotná starostlivosť je poskytovaná v DD praktickým lekárom jedenkrát týždenne v ambulancii zariadenia. Odborné lekárske vyšetrenie priamo v zariadení uskutočňuje aj psychiater jeden krát týždenne . Ošetrovateľskú starostlivosť DD zabezpečujeme zdravotným personálom t.j. so sestrami a s opatrovateľkami zariadenia.

Ubytovanie

30 miest v zariadení – objekt BUDOVA II.
Počet izieb v Budove II s dvoma vchodmi:

I. vchod:
8 bytových jednotiek s 10 – tými izbami
3 – dvojposteľové na odľahčovacie slu
5 – dvojposteľových a 2 – jednoposteľové izby
inšpekčná miestnosť
bufet
II. vchod:
9 bytových jednotiek s 11 –tými izbami
9 – dvojposteľových izieb a 1- jednoposteľové izby
1 spoločenská miestnosť
Ide o bývanie v dvojpodlažnom obytnom dome s dvoma samostatnými vchodmi pre mobilných obyvateľov umiestnených v zariadení. Bytovú jednotku tvoria dve samostatné izby, spoločná kuchyňa , predsieň a zariadenia na osobnú hygienu – kúpeĺňa s rohovou vaňou. Spoločenská miestnosť je vybavená obývacou skriňovou zostavou, konferenčnými stolíkmi s kreslami, nástennými policami, FTV, nádobou na odpad, kobercom, záclonou so závesom, vešiakovou stenou. Inšpekčná miestnosť pre zdravotný personál je vybavená, písacím stolom, stoličkou, váľandou, skriňou na čisté prádlo, skriňou na čistiace prostriedky, stolovou lampou, nádobou na odpad, kobercom, záclonou, závesom, vešiakovou stenou , lekárničkou prvej pomoci. Bufet bez predaja alkoholických nápojov pre prijímateľov SS a zamestnancov ZSS.
• Materiálové podmienky
Bytová jednotka je vybavená:
Kuchyňa
– kuchynská linka s umývacím drezom vybavené miešacou batériou s prívodom teplej a studenej pitnej vody
– spoločný kuchynský stôl, stoličky pre každého ubytovaného
– vstavaná skriňa na potraviny
– nádoba na odpadky
– záclona so závesmi
– koberec

Obývacia izba
– dvojdielna obývacia skriňová zostava pre každého ubytovaného
– stále lôžko pre každého ubytovaného – váľandy s úložným priestorom
– nočná lampa
– spoločný konferenčný stolík s kreslami v každej izbe pre každého
– nočné stolíky
– závesné police
– koberce
– lustre
– záclony so závesmi
– päť kombinovaných ramienok na šaty
– matrac z hygienicky neškodného materiálu
– plachta
– poduška a obliečka
– prikrývka a obliečka

Predizba
– vešiaková stena

Sociálno – hygienické zariadenia
– kúpeľňa so sprchovacou vaničkou
– umývadlo
– zrkadlo
– WC

Ubytovacie zariadenie je napojené na prívod teplej vody a na prívod studenej pitnej vody. V Budove II. je zabezpečené aj ubytovanie na poskytovanie odľachčovacej služby.

Stravovanie

Je poskytované v zmysle platných predpisov o spoločnom stravovaní v rozsahu jednotlivých diét. Stravovanie je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný stav a podľa stravných jednotiek.
V zariadení sa podávajú štyri druhy stravy :
– racionálna strava sa podáva 5x denne – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera,
– diabetická strava sa podáva 6x denne – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, večera II,
– šetriaca strava sa podáva 5x denne – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera.
– šetriaca – diabetická strava sa podáva 6x denne – raňajky ,desiata, obed ,olovrant večera , večera II.
Mobilní obyvatelia sa stravujú v jedálni. Dvojtýždenných intervaloch zasadá stravovacia komisia, kde sa majú možnosť zástupcovia klientov vyjadriť , prípadne podať návrhy pri zhotovovaní jedálneho lístka. Prijímatelia SS umiestnení na celoročný pobyt sú povinní odoberať v rámci tejto starostlivosti dve hlavné jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed. Počet ďalších odobratých jedál je predmetom dohody medzi prijímateľom SS a zariadením.

Záujmová činnosť

Prijímatelia SS majú možnosť rozvíjať svoje schopnosti a záujmy, venujú sa hlavne ručným prácam, maľovaniu, modelovaniu, 1x v týždni majú spevácky súbor , krúžok šikovných rúk a krúžok internetový a 1 x mesačne v rámci kuchyňských prác vykonávajú pečenie palaciniek , koláčiky , varenie leča ,kotlíkového gulášu a zdobenie medovníkov , vajíčok a pod. Pravidelne si vypožičiavajú knihy z knižnice zariadenia , radi sa zúčastňujú na prednáškach so rôznou tematikou. V areáli zariadenia sa venujú záhradke, kde pravidelne na jar vysádzajú zeleniny , kvietky a počas celého leta im venujú starostlivosť.
 
V prípade Vášho záujmu Vás v našom zariadení radi osobne privítame.