Smernice / Interné normy / Zmluvy

Smernica č. 015/2019/S UHKBBSK – Vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie oznámení o protispoločenskej činnosti v podmienkach Banskobystrického samosprávneho kraja

Oznámenie je možné podať:

  1. elektronickou poštou zaslanou na adresu opsc@bbsk.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,
  2. poštou zaslanou na adresu Úradu BBSK, hlavný kontrolór, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie “DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA-NEOTVÁRAŤ”.

Smernice 2024

IS 03/01 – Štandardy kvality ZPS

IS 03/02 – Štandardy kvality DSS

IS 03/03 – Štandardy kvality ZPB

Prílohy 

Výročná správa

Výročná správa Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Tornaľa za rok 2020

Smernice

IS 03/01 – Štandardy kvality ZPS

IS 03/02 – Štandardy kvality DSS

IS 03/03 – Štandardy kvality ZPB

 

Zmluvy

Zmluva ZPS

Zmluva ZPB

Zmluva DSS

Zmluva o úschove cenín

Zmluva o platení časti úhrady