Zariadenie podporovaného bývania

§ 34 Zariadenie podporovaného bývania – poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak je odkázaná na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život:
• ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
• utváranie podmienok na prípravu stravy,
• vykonávanie sociálnej rehabilitácie
 
V prípade Vášho záujmu Vás v našom zariadení radi osobne privítame.