Zariadenie podporovaného bývania

Zariadenie podporovaného bývania ( ZpB )


DD a DSS Tornaľa s kapacitou 175 miest poskytuje sociálnu službu formou celoročného pobytu v troch druhoch zariadenia - v Zariadení pre seniorov, v Domove sociálnych služieb a v Zariadení podporovaného bývania.

V Zariadení podporovaného bývania je kapacita 16 miest.

Sociálna služba sa poskytuje v zmysle § 34 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách fyzickej osobe od 16. Roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto služba sa jej poskytuje naďalej.


Podmienky prijatia do ZPB

Pre našich prijímateľov sociálnych služieb v ZpB

poskytujeme:
1. ubytovanie
2. sociálne poradenstvo
3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

utvárame podmienky na:
1. prípravu stravy
2. upratovanie
3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
4. úschovu cenných vecí

vykonávame
1. sociálnu rehabilitáciu

V Zariadení podporovaného bývania vykonávame, poskytujeme a vytvárame podmienky na odborné, obslužné a iné činnosti.

Odborné činnosti:

Sociálne poradenstvo

Sociálne poradenstvo vykonávame na úrovni základného sociálneho poradenstva, ktoré spočíva v posúdení povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci, ale aj poskytnutie konkrétnej pomoci, o ktorú fyzická osoba požiada. Pre zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb je pri poskytovaní sociálneho poradenstva nevyhnutá spolupráca s rodinnými príslušníkmi prijímateľov sociálnej služby.

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

Pomoc pri jednotlivých úkonoch odkázanosti na pomoc inej osoby vykonáva odborný personál podľa individuálnych potrieb prijímateľov sociálnej služby.
Rozsah poskytovanej pomoci závisí od stanoveného stupňa odkázanosti na sociálnu službu. Úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej soby a ich rozsah vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín v rámci určeného rozpätia sú stanovené v posudku o odkázanosti na sociálnu službu.

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

So súhlasom plnoletej fyzickej osoby vykonávame poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní liečiv, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby.

Sociálna rehabilitácia

Ide o odbornú činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite. Cieľom je dosiahnutie čo najvyššieho stupňa spoločenskej integrácie.
Pri fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby vykonávame sociálnu rehabilitáciu formou nácviku používania rehabilitačnej pomôcky, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu, výučba písania a čítania, nácvik zrakového vnímania, nácvik prác v domácnosti, seabobslužných úkonov a sociálnej komunikácii.
Tieto aktívne nástroje a služby majú pôsobiť na znižovanie miery závislosti na iných fyzických osobách a smerujú k dosiahnutiu samostatnosti a sebestačnosti v maximálnej možnej miere s ohľadom na zdravotné postihnutie a individuálne potreby jednotlivca. Program sociálnej rehabilitácie je súčasťou Individuálneho plánu každého prijímateľa sociálnej služby.

Obslužné činnosti:

Ubytovanie

Pre prijímateľov sociálnych služieb sa poskytuje ubytovanie v dvoj a trojlôžkových izbách v Budove II . V každej bytovej jednotke je dodržaný základný štandard bývania. Pri ubytovaní zohľadňujeme pohlavie a harmonické spolunažívanie prijímateľov sociálnych služieb.

Materiálové podmienky

Na každej izbe sú ubytovaní prijímatelia SS podľa počtu lôžok. Plocha jednoposteľovej izby je najmenej 10 m2, plocha viacposteľovej izby je najmenej 8 m2 na jedného ubytovaného. Izba je vybavená stálym lôžkom pre každého ubytovaného, spoločným stolom v každej izbe, stoličkou a dvojdielnou skriňou pre každého ubytovaného, nástenným vešiakom, nádobou na odpadky. Ku každému lôžku pripadá nočný stolík, matrac, poduška a obliečka, prikrývka a obliečka, plachta.
Spoločenské miestnosti sú vybavené konferenčnými stolíkmi, kreslami, sedačkami, obývacou stenou, záclonami, dekoračkami, kobercom, obrazmi, odpadovým košom prípadne televíznym prijímačom.

Zariadenia na osobnú hygienu:

V každej časti sa nachádzajú spoločné kúpeľne vybavené bezbariérovými sprchami, madlami, umývadlom s tečúcou pitnou vodou a teplou vodou, nádobou na odpad.
V každej ubytovacej bunke je kúpeľňa vybavená vaničkou a sprchou a umývadlom s tečúcou pitnou vodou a teplou vodou. S kúpeľňou je spojená toaleta.
Umývadlo s tečúcou pitnou vodou a teplou vodou sa nachádza v kúpeľni, na toaletách, a kuchynke.

Stravovanie

Prijímatelia sociálnej služby si zabezpečujú stravu samostatne pod dohľadom zamestnanca. Príprava stravy sa vykonáva v kuchynke, zriadenej pre potreby prijímateľov sociálnej služby.
Kuchynka je vybavená kuchynskou linkou, drezom na umývanie riadu, varičom, chladničkou, mikrovlnnou rúrou, rýchlo varnou kanvicou, kuchynským stolom, stoličkami.

Upratovanie

Upratovanie obytných miestností, príslušenstva obytných miestností, spoločných priestorov zariadenia realizujú pod dohľadom samostatne prijímatelia podľa individuálnych potrieb. Pre účely upratovania sú prijímateľom poskytované čistiace a dezinfekčné prostriedky a pomôcky na upratovanie.

Pranie, žehlenie a údržba bielizne

Prijímatelia majú vytvorené podmienky na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva. V priestore na vypranie osobnej bielizne sa nachádzajú – práčka, umývadlo, žehlička a žehliaca doska. Tieto činnosti si prijímatelia vykonávajú samostatne pod dohľadom prípadne s pomocou zamestnancov zariadenia.

Osobné vybavenie

V prípade, že si prijímateľ nedokáže sám zabezpečiť vhodné osobné vybavenie DD a DSS mu toto osobné vybavenie poskytne. Osobným vybavením sa rozumie šatstvo, obuv a iné veci osobnej potreby (za vhodné ošatenie a obuv sa považujú aj použité veci). Poskytnutie a rozsah osobného vybavenia a nevyhnutného ošatenia a obuvi určí riaditeľka DD a DSS, ak si ho prijímateľ nevie alebo nemôže zabezpečiť zo svojho príjmu, majetku alebo prostredníctvom svojej rodiny, s prihliadnutím na potreby prijímateľa, jeho zdravotný stav, účasť na pracovnej terapii ap.

Úschova cenných vecí

Zariadenie má vytvorené podmienky na úschovu cenných vecí. Na požiadanie od klienta, alebo súdom ustanoveného opatrovníka prevezme do úschovy cenné veci, uzatvorí zmluvu o úschove cenných vecí a zaeviduje ju do registra zmlúv o úschove cenných vecí.

Záujmová činnosť

Uskutočňuje sa v súlade s plánom kultúrno – výchovnej a záujmovej činnosti na príslušný kalendárny rok a v závislosti od aktuálnych a individuálnych požiadaviek klientov, ktorí majú možnosť slobodne sa rozhodnúť využívať ponúknuté aktivity podľa svojich schopností a zdravotného stavu.
Na účely obnovy, udržania lebo rozvoja fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností prijímateľa sociálnej služby a jeho začlenenia so spoločnosti zabezpečujeme odbornú činnosť.
Na Našej farme majú možnosť prijímatelia sociálnej služby pestovať zeleninu či už v záhrade alebo v skleníku, starostlivosť o ovocné stromy a kríky alebo chov hydiny. Dopestovanú zeleninu a ovocie využívajú na priamu konzumáciu, alebo spracujú na neskoršiu konzumáciu.
Zároveň sa môžu prijímatelia sociálnej služby zapájať do sezónnych prác a úpravy areálu – hrabanie lístia, sena, zametanie chodníkov, odpratávanie snehu, úprava záhonov, udržiavanie skalky, pestovanie byliniek a pod.
Táto činnosť je zameraná na osvojenie si pracovných návykov a zručností pri vykonávaní pracovných aktivít podľa individuálnych potrieb, schopností, zdravotného stavu prijímateľa sociálnej služby a možností poskytovateľa. Zabezpečujeme rôzne kultúrne vyžitie našim prijímateľom SS, hlavne účasťou na rôznych kultúrnych vystúpeniach priamo v zariadení ako sú vystúpenia detí zo základných a materských škôl pri rôznych príležitostiach ako Deň matiek, Mesiac úcty k starším. Taktiež sa v zariadení konajú pravidelné posedenia a tanečné zábavy (fašiangový ples, majáles, silvestrovská zábava, a iné.).
Vedenie zariadenia v spolupráci s výborom obyvateľov organizuje pravidelne v letných mesiacoch tematické výlety návštevou rôznych kultúrnych a rekreačných stredísk a miest. Pre veľký záujem obyvateľov sa organizujú každoročne v letných mesiacoch opekačky priamo v areáli zariadenia pri hudbe a tanci. Zmysluplné trávenie voľného času prijímateľom sociálnej služby pomáhame vypĺňať plánovanými aktivitami v kreatívnom okienku, gastrookienku, výtvarnými krúžkami, hudobno – tanečnou aktivitou a športovou aktivitou. Rozvoj a upevnenie kognitívnych funkcií
zabezpečujeme prostredníctvom spoločenských hier, vedomostných kvízov, pamäťovými cvičeniami, čítaním rôznej literatúry, spomienkovými aktivitami.

Iné činnosti

Pre zvyšovanie kvality a komplexnosti poskytovanej sociálnej služby zariadenie zabezpečuje a vytvára podmienky na poskytovanie fakultatívnych služieb (obstaranie liekov, zdravotných pomôcok a zdravotnej kozmetiky, zabezpečenie pedikúry, kadernícke, holičské, služby a iné). Poskytovanie fakultatívnych služieb zabezpečuje zariadenie na požiadanie a podľa individuálnych potrieb klientov.
 
V prípade Vášho záujmu Vás v našom zariadení radi osobne privítame.