Povolenie návštev od 20.9.2021

O Z N Á M E N I E

 

V súlade s Vyhláškou č. 238 z 12. augusta 2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a podľa Usmernenia MPSVR SR povoľujem od 20.9.2021 návštevy v DD a DSS Tornaľa nasledovne a za uvedených podmienok:

 

Piatok, nedeľa                                                     13.00 – 16.00 hod.

Streda                                                                   13.00 – 17.00 hod.

 

  • Termín návštevy je potrebné dohodnúť so zamestnancom Sociálno-zdravot. úseku: t. č.: 047/5511211, e-mail: aneta.lorinczova@ddadsstornala.sk
  • Návštevy sú realizované vo vonkajších označených priestoroch zariadenia -altánok a park medzi vstupnými bránami, v odôvodnených prípadoch pri lôžku.
  • Návšteva u klientov s potrebou testovania (podľa SDPT SARSCoV2*)  sa preukazuje negatívnym testom pri vstupe do zariadenia  nie starším ako 48 hodín pri AG teste, alebo 72 hodín pri PCR teste.
  • Výnimkou je potvrdenie o kompletnom zaočkovaní alebo  potvrdenie lekára o prekonaní ochorenia COVID-19 (180 dní) podľa aktuálne platných výnimiek.
  • Návšteva je povinná byť vybavená rúškom počas celej doby návštevy,  podrobiť sa dezinfekcii rúk a vyplniť čestné prehlásenie.
  • Dĺžka trvania návštevy je max. 1 hodina.
  • Zákaz návštev naďalej platí u osôb s príznakmi akútneho respiračného ochorenia a detí vo veku do 15 rokov.
  • Návšteva je povinná dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia a pokyny zamestnancov DD a DSS.
  • Podmienky návštev budú priebežne aktualizované podľa epidemiologickej situácie v okrese a v zariadení.

 

 

Prosíme návštevníkov, aby naše opatrenia rešpektovali. Sú prijaté v záujme ochrany Vašich blízkych a našich zamestnancov pred nákazou COVID-19. 

Povolenie návštev od 20.9.2021 [PDF]  

V Tornali 17.9.2021                                                  Ing. Ida Melichová,

riaditeľka