Povolenie návštev od 12.7.2021

O Z N Á M E N I E

 V súlade s Vyhláškou č. 43 z 21. decembra 2020 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a podľa Usmernenia MPSVR SR povoľujem od 12.7.2021 návštevy v DD a DSS Tornaľa nasledovne a za uvedených podmienok:

 Pondelok, utorok, štvrtok, piatok, nedeľa       13.00 – 16.00 hod.

Streda                                                             13.00 – 17.00 hod.

 

 • Termín návštevy je potrebné dohodnúť so zamestnancom Sociálno-zdravot. úseku: t.č.: 047/5511211, e-mail: aneta.lorinczova@ddadsstornala.sk
 • Návštevy sú realizované vo vonkajších označených priestoroch zariadenia -altánok a park medzi vstupnými bránami, v odôvodnených prípadoch pri lôžku.
 • Návšteva u klientov s potrebou testovania (podľa SDPT SARSCoV2*)  sa preukazuje negatívnym testom pri vstupe do zariadenia  nie starším ako 48 hodín pri AG teste, alebo 72 hodín pri PCR teste.
 • Výnimkou je potvrdenie o kompletnom zaočkovaní alebo  potvrdenie lekára o prekonaní ochorenia COVID-19 (180 dní) podľa aktuálne platných výnimiek.
 • Návšteva je povinná byť vybavená rúškom počas celej doby návštevy,  podrobiť sa dezinfekcii rúk a vyplniť čestné prehlásenie.
 • Dĺžka trvania návštevy je max. 1 hodina.
 • Zákaz návštev naďalej platí u osôb s príznakmi akútneho respiračného ochorenia a detí vo veku do 15 rokov.
 • Návšteva je povinná dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia a pokyny zamestnancov DD a DSS.
 • Podmienky návštev budú priebežne aktualizované podľa epidemiologickej situácie v okrese a v zariadení.

Prosíme návštevníkov, aby naše opatrenia rešpektovali. Sú prijaté v záujme ochrany Vašich blízkych a našich zamestnancov pred nákazou COVID-19.

Povolenie návštev od 1.6.2021 [PDF]  

V Tornali 9.7.2021                                        Ing. Ida Melichová, riaditeľka, DD a DSS 


OZNÁMENIE
V súlade s Vyhláškou č. 43 z 21. decembra 2020 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a podľa Usmernenia Odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK zo 17.5.2021
je od 23.6.2021 zákaz návštev V DD a DSS Tornaľa až do odvolania
Oznámenie budeme priebežne aktualizovať.
Prosíme Vás, aby ste toto opatrenie rešpektovali. Je prijaté v záujme ochrany
Vašich blízkych a našich zamestnancov pred nákazou COVID-19.

Povolenie návštev od 1.6.2021 [PDF]  

V Tornali 23.6.2021                                        Ing. Ida Melichová,  riaditeľka DD a DSS

O Z N Á M E N I E

 V súlade s Vyhláškou č. 43 z 21. decembra 2020 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a podľa Usmernenia MPSVR SR povoľujem návštevy v DD a DSS Tornaľa nasledovne a za uvedených podmienok:

 Pondelok, utorok, štvrtok, piatok, nedeľa       13.00 – 16.00 hod.

Streda                                                                    13.00 – 17.00 hod.

 • Termín návštevy je potrebné dohodnúť so zamestnancom Sociálno-zdravot. úseku: t. č.: 047/5511211, e-mail: aneta.lorinczova@ddadsstornala.sk
 • Návštevy sú realizované vo vonkajších označených priestoroch zariadenia -altánok a park medzi vstupnými bránami, v odôvodnených prípadoch pri lôžku.
 • Pri stupni ostražitosti I. a II. sa návšteva u klientov s potrebou testovania (podľa SDPT SARSCoV2*)  preukazuje negatívnym testom pri vstupe do zariadenia, nie starším ako 48 hodín pri AG teste, alebo 72 hodín pri PCR teste.
 • Výnimkou je potvrdenie o kompletnom zaočkovaní alebo  potvrdenie lekára o prekonaní ochorenia COVID-19 (180 dní) podľa aktuálne platných výnimiek.
 • Návšteva je povinná byť vybavená rúškom počas celej doby návštevy,  podrobiť sa dezinfekcii rúk a vyplniť čestné prehlásenie.
 • Dĺžka trvania návštevy je max. 1 hodina.
 • Zákaz návštev naďalej platí u osôb s príznakmi akútneho respiračného ochorenia a detí vo veku do 15 rokov.
 • Návšteva je povinná dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia a pokyny zamestnancov DD a DSS.
 • Podmienky návštev budú priebežne aktualizované podľa epidemiologickej situácie v okrese a v zariadení.

 

Prosíme návštevníkov, aby naše opatrenia rešpektovali. Sú prijaté v záujme ochrany Vašich blízkych a našich zamestnancov pred nákazou COVID-19.

Povolenie návštev od 1.6.2021 [PDF]  

V Tornali 1.6.2021                                        Ing. Ida Melichová,  riaditeľka DD a DSS


O Z N Á M E N I E

 V súlade s Vyhláškou č. 43 z 21. decembra 2020 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a podľa Usmernenia Odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK povoľujem návštevy v DD a DSS Tornaľa nasledovne a za uvedených podmienok:

 Pondelok, piatok, nedeľa                    13.00 – 16.00 hod. 

Streda                                                     13.00 – 17.00 hod. 

 • Termín návštevy je potrebné dohodnúť so zamestnancom Sociálno-zdravot. úseku: t. č.: 047/5511211, e-mail: aneta.lorinczova@ddadsstornala.sk
 • Návštevy sú realizované vo vonkajších označených priestoroch zariadenia -altánok a park medzi vstupnými bránami
 • Návšteva je povinná sa pri vstupe do zariadenia pred uskutočnením návštevy preukázať negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hod., alebo negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 24 hod., resp. potvrdením lekára o prekonaní ochorenia Covid-19,
 • Návšteva je povinná byť vybavená respirátorom FFP2 počas celej doby návštevy, podrobiť sa meraniu TT, dezinfekcii rúk a vyplniť čestné prehlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze,
 • U jedného klienta sú povolené 2 osoby, max. dĺžka trvania návštevy je 45 minút,
 • Zákaz návštev naďalej platí u osôb s príznakmi akútneho respiračného ochorenia a detí vo veku do 15 rokov,
 • Návšteva je povinná dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia a pokyny zamestnancov DD a DSS,
 • Priniesť môžete najmä lieky, výživové doplnky, nevyhnutné hygienické, zdravotné a ochranné pomôcky
 • Stravu a potraviny je povolené nosiť klientom len v originálnom balení po predchádzajúcej dezinfekcii
 • Podmienky návštev budú priebežne aktualizované podľa epidemiologickej situácie v okrese a v zariadení.

Prosíme návštevníkov, aby naše opatrenia rešpektovali. Sú prijaté v záujme ochrany Vašich blízkych a našich zamestnancov pred nákazou COVID-19.

Povolenie návštev od 19.4.2021 [PDF]  

V Tornali 19.4.2021                                                  Ing. Ida Melichová, riaditeľka DD a DSS


O Z N Á M E N I E

Oznamujeme všetkým príbuzným a blízkym našich klientov, že zákaz návštev v DD a DSS Tornaľa trvá.

Výnimku môže udeliť riaditeľka zariadenia za podmienok:

 • Návštevník sa musí preukázať negatívnym výsledkom PCR resp. Antigénového testu nie starším ako 48 hodín
 • jedná sa o navštevovaného klienta v terminálnom štádiu života
 • návštevu je potrebné dojednať telefonicky na tel. čísle +421903483619
 • návštevy sú povinné nosiť respirátor počas celej doby návštevy, dodržať odstup a sociálnu izoláciu od iných osôb mimo navštevovanej osoby
 • návštevu realizovať v presne vyhradenom priestore a dodržiavať pokyny službu konajúceho personálu
 1. Zároveň oznamujeme, že všetci naši klienti sú pravidelne testovaní Antigénovými testami a v súčasnosti všetci s negatívnym výsledkom. Očkovanie klientov proti ochoreniu Covid-19 bude vykonané v dňoch 17.2. a 18.2.2021
 1. Možnosť komunikácie s klientmi je zabezpečená aj informačno-komunikačnými technológiami prostredníctvom video hovorov cez aplikácie:  messenger, facebook, skype.  Záujemcovia o uvedenú komunikáciu môžu požiadať sociálnych pracovníkov počas pracovných dní  telefonicky v dobe od 8.00 do 15.00 hod. na č. +421475511211, +421903483619

 Zároveň Vás ubezpečujem, že aj naďalej vynaložíme maximálne úsilie na ochranu zdravia Vašich blízkych.

Zákaz  návštev [PDF]  

V Tornali, 15.2.2021                                              Ing. Ida Melichová,   riaditeľka DD a DSS

 


O Z N Á M E N I E

 Oznamujeme všetkým príbuzným a blízkym našich klientov, že pobyt klientov mimo zariadenia a návštevy v DD a DSS Tornaľa v období od 23.12.2020 do 3.1.2021 sú možné za nasledovných podmienok: 

 1. Klient môže zmeniť pobyt v zariadení za bezpečný pobyt počas sviatkov v domácom prostredí, ak: 
 • klient mal v zariadení v rámci posledného priebežného 10-dňového testovania antigénovými testami negatívny výsledok,
 • klient aj rodinní príslušníci (osoby žijúce v spoločnej domácnosti klienta) počas pobytu mimo domova dodržiavajú základné hygienicko epidemiologické opatrenia, t. j. :
 • nosenie rúška mimo domácnosti,
 • odstup a sociálna izolácia od osôb žijúcich mimo spoločnej domácnosti (t. j. aj od iných rodinných príslušníkov, nevykonávanie návštev iných domácností a ani ich prijímanie v domácnosti),
 • dôsledná a pravidelná hygiena a vetranie priestorov domácnosti počas pobytu svojho rodinného príslušníka, klienta zariadenia
 • pri návrate v záujme bezpečnosti návratu do kolektívneho zariadenia absolvuje klient antigénový test, alebo sa pri návrate do zariadenia preukáže negatívnym PCR testom, nie starším ako 24 hodín. 
 1. V DD a DSS Tornaľa naďalej platí zákaz návštev, výnimku môže udeliť riaditeľka zariadenia za podmienok: 
 • ak sa jedná o klienta v terminálnom štádiu života
 • návštevu je potrebné dojednať telefonicky na tel. čísle +421903483619
 • návštevy sú povinné nosiť rúška počas celej doby návštevy, dodržať odstup a sociálnu izoláciu od iných osôb mimo navštevovanej osoby
 • návštevu realizovať v presne vyhradenom priestore a dodržiavať pokyny službu konajúceho personálu 
 1. Možnosť komunikácie s klientmi je zabezpečená aj informačno komunikačnými technológiami prostredníctvom video hovorov cez aplikácie:  messenger, facebook, skype.  Záujemcovia o uvedenú komunikáciu môžu požiadať sociálnych pracovníkov počas pracovných dní  telefonicky v dobe od 8.00 do 15.00 hod. na č. +421475511211, +421903483619

 Zároveň Vám všetkým chcem v mene svojom ako aj v mene všetkých zamestnancov domova zaželať pokojné Vianočné sviatky plné lásky a pohody. V novom roku prajeme veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov. Aj naďalej v tomto ťažkom období vynaložíme maximálne úsilie na ochranu zdravia Vašich blízkych.

Zákaz  návštev [PDF]  

V Tornali, 29. decembra 2020                        Ing. Ida Melichová, riaditeľka DD a DSS


O Z N Á M E N I E

 Z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie v regióne a na základe nariadenia riaditeľky Odboru SS a Z   BBSK

 Z A K A Z U J E M

  od 29.9.2020 návštevy v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Tornaľa

 až do odvolania

Zákaz  návštev [PDF]  

 V Tornali 28. septembra 2020                       Ing. Ida Melichová, riaditeľka DD a DSS


O Z N Á M E N I E

 V závislosti od zhoršenej epidemiologickej situácie v okrese Revúca v súvislosti s ochorením Covid-19 a podľa Usmernenia Opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia povoľujem návštevy v DD a DSS Tornaľa nasledovne a za uvedených podmienok:

 Pondelok, streda, piatok                                                  13.00 – 16.00 hod.

Nedeľa                                                                                 13.00 – 16.00 hod.

 Termín návštevy je potrebné dohodnúť so zamestnancom Sociálno-zdravot. úseku: t.č.: 047/5511211, e-mail: aneta.lorinczova@ddadsstornala.sk

 • Návštevy sú realizované vo vonkajších označených priestoroch zariadenia -altánok a park medzi vstupnými bránami
 • Návšteva je povinná byť vybavená ochranným rúškom, pobrobiť sa meraniu TT, dezinfekcii rúk a vyplniť formulár
 • U jedného klienta sú povolené 2 osoby, max. dĺžka trvania návštevy je 30 minút
 • Zákaz návštev naďalej platí u osôb s príznakmi akútneho respiračného ochorenia a detí vo veku do 15 rokov
 • Odporúčame, aby osoby, ktoré spadajú do rizikovej skupiny alebo osoby žijúce v spoločnej domácnosti s osobou v rizikovej skupine zvážili návštevu zariadenia (Starší ľudia vo veku nad 60 rokov a viac, osoby s pľúcnou chorobou a s chronickým ochorením srdca a pľúc + ďalšie diagnózy, osoby s chronickým ochorením spojeným so zníženou imunitou)
 • Priniesť môžete lieky, výživové doplnky, nevyhnutné hygienické, zdravotné a ochranné pomôcky
 • Nie je povolené nosiť klientom stravu a potraviny, len v originálnom balení po predchádzajúcej dezinfekcii a po karanténnom opatrení

Prosíme návštevníkov, aby naše opatrenia rešpektovali. Sú prijaté v záujme ochrany Vašich blízkych a našich zamestnancov pred nákazou COVID-19. Uvoľňovanie opatrení budeme priebežne aktualizovať.

Oznámenie povolenie návštev [PDF]  

V Tornali 2. septembra 2020                                             Ing. Ida Melichová, riaditeľka DD a DSS


O Z N Á M E N I E

Z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie v regióne a na základe nariadenia všeobecným lekárom DD a DSS Tornaľa

Z A K A Z U J E M

návštevy v Domove dôchodcov a domove

sociálnych služieb Tornaľa,

 Úzka 49, Tornaľa až do odvolania

Zákaz  návštev [PDF]  

 V Tornali 11. augusta 2020                            Ing. Ida Melichová, riaditeľka DD a DSS

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

V závislosti od zhoršenej epidemiologickej situácie v okrese Revúca a Rimavská Sobota v súvislosti s ochorením Covid-19 a podľa Usmernenia MPSVaR SR zo dňa 3. 7. 2020 a Opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia povoľujem návštevy v DD a DSS Tornaľa nasledovne a za uvedených podmienok:

 

Pondelok – Piatok                          10.00 – 11.00 hod.              13.00 – 16.00 hod.

Sobota – Nedeľa                                                                            13.00 – 16.00 hod.

 

 • Termín návštevy je potrebné dohodnúť so zamestnancom Sociálno-zdravot. úseku: t. č.: 047/5511211, e-mail: aneta.lorinczova@ddadsstornala.sk
 • Návštevy sú realizované vo vonkajších označených priestoroch zariadenia (altánok a park medzi vstupnými bránami) do uvoľnenia ďalších opatrení
 • Návšteva je povinná byť vybavená ochranným rúškom, podrobiť sa meraniu TT, dezinfekcii rúk a vyplniť formulár
 • U jedného klienta sú povolené 2 osoby, max. dĺžka trvania návštevy je 30 minút
 • Zákaz návštev naďalej platí u osôb s príznakmi akútneho respiračného ochorenia a detí vo veku do 15 rokov
 • Odporúčame, aby osoby, ktoré spadajú do rizikovej skupiny alebo osoby žijúce v spoločnej domácnosti s osobou v rizikovej skupine zvážili návštevu zariadenia (Starší ľudia vo veku nad 60 rokov a viac, osoby s pľúcnou chorobou a s chronickým ochorením srdca a pľúc + ďalšie diagnózy, osoby s chronickým ochorením spojeným so zníženou imunitou)
 • Priniesť môžete lieky, výživové doplnky, nevyhnutné hygienické, zdravotné a ochranné pomôcky
 • Nie je povolené nosiť klientom stravu a potraviny, len v originálnom balení po predchádzajúcej dezinfekcii a po karanténnom opatrení, prádlo a oblečenie až v nasledujúcich uvoľňovacích fázach

 

Prosíme návštevníkov, aby naše opatrenia rešpektovali. Sú prijaté v záujme ochrany Vašich blízkych a našich zamestnancov pred nákazou COVID-19. Uvoľňovanie opatrení budeme priebežne aktualizovať.

Oznámenie povolenie návštev [PDF]  

Upozornenie opustenia areálu [PDF]

V Tornali 13. júla 2020       Ing. Ida Melichová, riaditeľka                 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________V súlade s Plánom uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením Covid-19 vydaným MPSVaR SR a Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia povoľujem návštevy v DD a DSS Tornaľa nasledovne a za uvedených podmienok:

 

Pondelok – Piatok                          10.00 – 11.00 hod.              13.00 – 16.00 hod.

Sobota – Nedeľa                                                                            13.00 – 16.00 hod.

 

 • Termín návštevy je potrebné dohodnúť so zamestnancom Sociálno-zdravot. úseku: t. č.: 047/5511211, e-mail: aneta.lorinczova@ddadsstornala.sk
 • Návštevy sú realizované vo vonkajších označených priestoroch zariadenia (altánok a park medzi vstupnými bránami), od 15.6.2020 aj vo vestibule DD a DSS, na izbách len u imobilných klientov.
 • Návšteva je povinná byť vybavená ochranným rúškom, podrobiť sa meraniu TT, dezinfekcii rúk a vyplniť formulár, na izbe aj rukavice, ochranný štít a návleky na nohy.
 • U jedného klienta sú povolené 2 osoby, max. dĺžka trvania návštevy je 30 minút
 • Zákaz návštev naďalej platí u osôb s príznakmi akútneho respiračného ochorenia a detí vo veku do 15 rokov.
 • Odporúčame, aby osoby, ktoré spadajú do rizikovej skupiny alebo osoby žijúce v spoločnej domácnosti s osobou v rizikovej skupine zvážili návštevu zariadenia. (Starší ľudia vo veku nad 60 rokov a viac, osoby s pľúcnou chorobou a s chronickým ochorením srdca a pľúc + ďalšie diagnózy, osoby s chronickým ochorením spojeným so zníženou imunitou)
 • Priniesť môžete lieky, výživové doplnky, nevyhnutné hygienické, zdravotné a ochranné pomôcky.
 • Nie je povolené nosiť klientom stravu a potraviny, len v originálnom balení po predchádzajúcej dezinfekcii a po karanténnom opatrení, prádlo a oblečenie až v nasledujúcich uvoľňovacích fázach.

 

Prosíme návštevníkov, aby naše opatrenia rešpektovali. Sú prijaté v záujme ochrany Vašich blízkych a našich zamestnancov pred nákazou COVID-19. Uvoľňovanie opatrení budeme priebežne aktualizovať.

Oznámenie povolenie návštev [PDF] 

V Tornali 10. júna 2020   Ing. Ida Melichová, riaditeľka DD a DSS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V súlade s Plánom uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením Covid-19 vydaným MPSVaR SR a Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia povoľujem návštevy v DD a DSS Tornaľa nasledovne a za uvedených podmienok:

Pondelok – Piatok 10.00 – 11.00 hod. 13.00 – 16.00 hod.
Sobota – Nedeľa 13.00 – 16.00 hod.

 • Termín návštevy je potrebné dohodnúť so zamestnancom Sociálno-zdravot. úseku: t.č.: 047/5511211, resp. e-mail: aneta.lorinczova@ddadsstornala.sk
 • Návštevy sú realizované vo vonkajších označených priestoroch zariadenia (altánok a park medzi vstupnými bránami) do uvoľnenia ďalších opatrení
 • Návšteva je povinná byť vybavená ochranným rúškom, podrobiť sa meraniu TT, dezinfekcii rúk a vyplniť formulár
 • U jedného klienta sú povolené 2 osoby, max. dĺžka trvania návštevy je 30 minút
 • Zákaz návštev naďalej platí u osôb s príznakmi akútneho respiračného ochorenia a detí vo veku do 15 rokov
 • Odporúčame, aby osoby, ktoré spadajú do rizikovej skupiny alebo osoby žijúce v spoločnej domácnosti s osobou v rizikovej skupine zvážili návštevu zariadenia (Starší ľudia vo veku nad 60 rokov a viac, osoby s pľúcnou chorobou a s chronickým ochorením srdca a pľúc + ďalšie diagnózy, soby s chronickým ochorením spojeným so zníženou imunitou)
 • Priniesť môžete lieky, výživové doplnky, nevyhnutné hygienické, zdravotné a ochranné pomôcky
 • Nie je povolené nosiť klientom stravu a potraviny, len v originálnom balení po predchádzajúcej dezinfekcii a po karanténnom opatrení, prádlo a oblečenie až v nasledujúcich uvoľňovacích fázach

Prosíme návštevníkov, aby naše opatrenia rešpektovali. Sú prijaté v záujme ochrany Vašich blízkych a našich zamestnancov pred nákazou COVID-19. Uvoľňovanie opatrení budeme priebežne aktualizovať.

Oznámenie povolenie návštev [PDF]

V Tornali 3. júna 2020 Ing. Ida Melichová
riaditeľka DD a DSS