Návštevy v zariadení sú zakázané od 24.2.2023


O Z N Á M E N I E

v súlade s usmernením  Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote zo dňa 24.2.2023 a 27.2.2023

Z A K A Z U J E M

návštevy v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Tornaľa,

Úzka 49, Tornaľa až do odvolania

Oznámenie 24.2.2023

Oznámenie 27.2.2023

V Tornali 24.2. 2023                                   Ing. Ida Melichová

                                                                    riaditeľka DD a DSS

 

 


Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Tornaľa oznamuje, že návštevy v zariadení sú bez obmedzenia.

Odporúčame termín návštevy  dohodnúť so zamestnancom Sociálno-zdravot. úseku: t. č.: 047/5511211, e-mail: aneta.lorinczova@ddadsstornala.sk

Návštevy sú realizované prevažne vo vonkajších, vo vstupnom vestibule, v spoločenských miestnostiach a v odôvodnených prípadoch pri lôžku prijímateľa.

Každá vstupujúca cudzia osoba do zariadenia je povinná mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.

 

V Tornali 21.11.2022                                    Ing. Ida Melichová

                                                                        riaditeľka DD a DSS