Ocenenie za všetky aktivity v polroku 2010

Dňa 18.08.2010 boli klienti DD a DSS v Tornali ocenení darčekmi a diplomom za všetky aktivity, činnosti, terapie a účasť na spoločenskom živote vôbec v zariadení. Riaditeľka zariadenia sa poďakovala všetkým klientom za ich účasť a podieľaní sa na tvorbe životných podmienok v zariadení, jej skrášľovaní a aktívnom zapájaní sa, čím prispievajú nielen k rozvoju zariadenia ale aj k individuálnym a skupinovým hodnotám, ktoré otužujú medziľudské vzťahy, spríjemnia život všetkým jednotlivcom, ktorí žijú a pracujú v zariadení. Riaditeľka zariadenia sa poďakovala aj OZ Nezábudka, ktorá pravidelne finančne prispieva na všetky činnosti, aktivity a terapie.