Pracovná porada a vzdelávanie zamestnancov s riaditeľkou DDaDSS Tornaľa 13.07.2012

Dňa 13.07.2012 sa uskutočnila  celoorganizačná pracovná porada všetkých zamestnancov zariadenia, ktorá zároveň bola spojená aj s vzdelávacou činnosťou podľa ročného harmonogramu interného vzdelávania. Medzi prioritné body programu pracovnej porady patrili : ekonomické, sociálno – zdravotné, a prevádzkové výsledky za I. polrok 2012, externé a interné kontrolné činnosti a ich výsledky, úsporné opatrenia a ich výsledky za I.  polrok 2012 , ročné plány a ich plnenie, SMK ISO 9001/2001 STN plnenie cieľov a politiky kvality, personálna politika organizácie,  kvalita poskytovania sociálnych služieb na všetkých stupňoch, prieskum spokojnosti klientov, poradné orgány riaditeľa, komisie a ich výsledky činností ako aj vzdelávanie, nové trendy v oblasti sociálno- zdravotnej ako aj rentabilita a hospodárne nakladanie s pridelenými finančnými prostriedkami, Chránená dielňa a výsledky činností zo zdrojov ESF.

V ďalšom bloku riaditeľka zariadenia informovala všetkých zamestnancov o úsporných opatreniach , harmonogram vzdelávania interného a externého, plány kontrolných činností na jednotlivých úsekov, plnenie úloh, plány pre II. polrok 2012 na sociálno-zdravotnom a prevádzkovo-ekonomickom úseku, dodržiavanie BOZP, prevenciu pred vznikom požiaru, trendy a nové metódy inovatívneho charakteru v oblasti rozvoja a zvyšovania kvality sociálnych služieb, cezhraničnú spoluprácu, spoluprácu s inými inštitúciami a organizáciami pôsobiacimi v oblasti poskytovania a rozvoja sociálnych služieb.

V tretej časti prebiehalo interné vzdelávania v oblasti dodržiavania právnej legislatívy (Zák. č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách) , súvisiaca legislatíva, Zákonník práce, Pracovný poriadok a CO.

Autor : PhDr. Andrea Gállová, riaditeľka DD a DSS Tornaľa.