Pracovná porada a vzdelávanie zamestnancov DD a DSS Tornaľa

 
Dňa 25.01.2012 sa uskutočnila prvá celoorganizačná pracovná porada všetkých zamestnancov zariadenia, ktorá zároveň bola spojená aj s vzdelávacou činnosťou podľa ročného harmonogramu interného vzdelávania. Medzi prioritné body programu pracovnej porady patrili : ekonomické, sociálno – zdravotné, a prevádzkové výsledky za rok 2011, externé a interné kontrolné činnosti a ich výsledky, úsporné opatrenia a ich výsledky za rok 2011, ročné plány a ich plnenie, SMK ISO 9001/2001 STN plnenie cieľov kvality, personálna politika organizácie, komplexné vyhodnotenie fungovania procesov za rok 2011, kvalita poskytovania sociálnych služieb na všetkých stupňoch, prieskum spokojnosti klientov, poradné orgány riaditeľa, komisie a ich výsledky činností ako aj vzdelávanie, nové trendy v oblasti sociálno- zdravotnej ako aj rentabilita a hospodárne nakladanie s pridelenými finančnými prostriedkami, Chránená dielňa a výsledky činností zo zdrojov ESF.
 
V ďalšom bloku riaditeľka zariadenia informovala všetkých zamestnancov o úsporných opatreniach pre rok 2012, harmonogram vzdelávania interného a externého, plány kontrolných činností na jednotlivých úsekov, plnenie úloh, plány pre rok 2012 na sociálno-zdravotnom a prevádzkovo-ekonomickom úseku, dodržiavanie BOZP, prevenciu pred vznikom požiaru, trendy a nové metódy inovatívneho charakteru v oblasti rozvoja a zvyšovania kvality sociálnych služieb, cezhraničnú spoluprácu, spoluprácu s inými inštitúciami a organizáciami pôsobiacimi v oblasti poskytovania a rozvoja sociálnych služieb.
 
V tretej časti prebiehalo interné vzdelávania v oblasti dodržiavania právnej legislatívy (Zák. č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách) , súvisiaca legislatíva, Zákonník práce, Pracovný poriadok . Záverom pracovnej porady sa riaditeľka zariadenia poďakovala vedeniu organizáciu a všetkým zamestnancom za čestnú, svedomitú a zodpovednú prácu za rok 2011 ako aj za humánny a profesionálny prístup. Ďalej sa poďakovala Výboru obyvateľov ako aj Zamestnaneckej rade, Sociálnej komisii, Stravovacej komisii ako aj OZ Nezábudka, ktoré podporuje rozvoj kvality sociálnych zručností všetkých klientov zariadenia.
 
Autor : PhDr. Andrea Gállová, riaditeľka DD a DSS Tornaľa.