Pracovná a vzdelávacia porada zamestnancov DD a DSS Tornaľa

 
V DD a DSS Tornaľa v pravidelných štvrťročných cykloch a vždy podľa aktuálnosti potreby na plynulé zabezpečenie kvality poskytovania sociálnych služieb a plynulého chodu zariadenia prebieha porada všetkých zamestnancov podľa ročného harmonogramu.
 
Na pracovných poradách, ktoré sa uskutočnili v mesiacoch september a október sa zamestnanci opakovane oboznámili s obsahom úsporného režimu zariadenia, s externými a internými dokumentmi zariadenia ako aj s podrobným výkladom novelizovaného Zákonníka práce.
 
Ďalej sa riešili otázky kvality poskytovania sociálnych služieb, zavedeného systému manažérstva kvality a cezhraničnej spolupráce so ZSS. Na závere vzdelávacích a pracovných porád vždy prebieha aktívna diskusia a podávajú sa námety a návrhy v jednotlivých činnostiach a aktivitách.
 
Autor : PhDr. Andrea Gállová, riaditeľka DD a DSS Tornaľa