Get Adobe Flash player

 
§ 34 Zariadenie podporovaného bývania – poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak je odkázaná na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život:
 
• ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 
• utváranie podmienok na prípravu stravy,
 
• vykonávanie sociálnej rehabilitácie