Get Adobe Flash player

Smernica č. 015/2019/S UHKBBSK – Vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie oznámení o protispoločenskej činnosti v podmienkach Banskobystrického samosprávneho krajaOznámenie je možné podať:

  1. elektronickou poštou zaslanou na adresu opsc@bbsk.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,
  2. poštou zaslanou na adresu Úradu BBSK, hlavný kontrolór, Námestie SNP 23, 974 01  Banská Bystrica, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie “DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA-NEOTVÁRAŤ”.