Get Adobe Flash player

Smernica BBSK č. 003/2015/S UHK – Vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Banskobystrického samosprávneho krajaPodnet je možné podať:

  1. elektronickou poštou zaslanou na adresu opsc@bbsk.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,
  2. poštou zaslanou na adresu Úradu BBSK, hlavný kontrolór, Námestie SNP 23, 974 01  Banská Bystrica, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie “DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA-NEOTVÁRAŤ”.