Get Adobe Flash player

 

Vítame Vás na stránkach Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb Tornaľa.

 

Zriaďovateľom nášho zariadenia je od 01. júla 2002 Banskobystrický samosprávny kraj.

„Domov nie je miesto, kde bývaš, ale miesto, kde ti rozumejú.“

Christian Morgenstern

Našim poslaním a cieľom je to, aby každý človek, ktorý je odkázaný na našu pomoc, našiel u nás DOMOV.

Zamestnanci DD a DSS Tornaľa

 

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Tornali /ďalej len DD a DSS/  je inštitucionálnou formou zariadenia s celoročným pobytom, ktoré bolo účelovo postavené a odovzdané do užívania prvým klientom dňa 23.04.1981

 

Súčasťou DD a DSS bola Stanica opatrovateľskej služby zriadená dňa 05.08.1991 s kapacitou 10 detí vo veku 2-15 rokov. Z dôvodu nedostatočnej naplnenosti  kapacity bolo zariadenie v r. 2010 zrušené.

 

Zriaďovateľom zariadenia bol Krajský úrad v Banskej Bystrici. Na základe zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC sa od 1. 7. 2002 stal zriaďovateľom  zariadenia Vyšší územný celok – Banskobystrický samosprávny kraj.

 

DD a DSS sa nachádza  v mestskej časti Tornaľa – Králik, v blízkosti známeho rekreačného strediska – plážového kúpaliska. Vďaka rozsiahlemu areálu, množstvu zelene a kvetinových parkov pôsobí príjemným dojmom. Zariadenie od svojho vzniku prešlo rozsiahlou rekonštrukciou. Z veľkej časti sa zmodernizovali priestory i vybavenie  zariadenia.

 

Účinnosťou Zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov došlo ku skvalitneniu poskytovaných sociálnych služieb.       DD a DSS Tornaľa reagoval na požiadavky trhu v oblasti služieb a od 01.07.2010 rozšírilo poskytovanie sociálnych služieb v Domove na pol ceste a v Zariadení podporovaného bývania. Opodstatnenosť poskytovania sociálnych služieb sa prejavila hlavne v zariadení podporovaného bývania, v ktorom sú sociálne služby priebežne  poskytované.

 

Od 01.07.2013 DD a DSS Tornaľa poskytuje sociálne služby v zariadení pre seniorov, v domove sociálnych služieb a v zariadení podporovaného bývania.

 

            Celková kapacita zariadenia je 175 miest. Klientelu zariadenia tvoria prevažne starší občania, ktorí si nedokážu zabezpečiť základné nevyhnutné životné potreby a zdravotne znevýhodnení občania so špecifickými potrebami. Filozofia kvality poskytovaných sociálnych služieb vychádza z podstaty  rešpektovania ľudskej dôstojnosti, osobného  vzťahu medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnych služieb, podpory nezávislosti ako aj zvýšenia spoločenského statusu prijímateľa.

 

Vlastné zariadenie pozostáva z troch objektov – hlavnej budovy, pavilónu a z  objektu budova II., kde sú vytvorené bytové jednotky penziónového typu. V hlavnej budove zariadenia v suterénnej časti sú umiestnené technicko-hospodárske priestory pre zabezpečenie plynulej prevádzky zariadenia – práčovňa, sušiarne, dielňa a skladové priestory. V suteréne je umiestnené i rehabilitačné centrum s posilňovňou, ktoré bolo sprevádzkované v roku 2004.

 

Na prízemí hlavného objektu sa nachádza stravovacie zariadenie, domov sociálnych služieb /7 dvoj a trojlôžkových izieb/, ambulancia a kancelária sociálneho úseku. Na poschodí hlavnej budovy je ležiace oddelenie, kde sú umiestnení prevažne imobilní prijímatelia sociálnej služby /14 dvoj a trojlôžkových izieb s balkónmi/. Na hlavný objekt zariadenia je napojená spojovacou chodbou pavilónová časť. Ide o 12 priestorovo menších  objektov, v ktorých je umiestnených 65 jedno a dvojlôžkových izieb,  jedáleň pre čiastočne imobilných prijímateľov, 9 spoločenských miestností, moderne vybavené čajové kuchynky,  kúpeľne, kaplnka, krajčírska dielňa a ostatné prevádzkové miestnosti.

 

Imobilní prijímatelia sociálnej služby majú umožnený bezbariérový prístup ku verejným a spoločenským miestnostiam.

 

Hlavným poslaním zariadenia je poskytovať kvalitné sociálne služby,  zabezpečiť prijímateľom dôstojný život, radostné prežitie jesene života, vytvárať  optimálne podmienky pre kvalitný a plnohodnotný život,  rozvíjať  osobnosť prijímateľa do maximálnej možnej miery,  vytvárať  podmienky, aby sa prijímatelia mohli bezproblémovo zaradiť do spoločnosti, aktívne participovať na riešení vlastnej sociálnej situácie, ako i na spoločenskom dianí

.

K  zabezpečeniu sociálnych služieb v zmysle zákona sa okrem toho snažíme skvalitniť život prijímateľov vytvorením ďalších záujmových možností a zabezpečením externých služieb.

 

V Rehabilitačných priestoroch je umožnený aktívny oddych  –  stacionárne bicykle, posilňovacie stroje, stolný tenis, cvičenie na fit lopte,  aeróbne cvičenia a biliard,  pasívny oddych  rôznymi formami masáže, perličkový kúpeľ, relaxačné cvičenia.

 

V rozsiahlej knižnici, vzdelávacej miestnosti vybavenej výpočtovou technikou a v kaplnke je zabezpečený priestor pre napĺňanie duchovných potrieb klientov.

Dostupnosť  tovaru každodennej  potreby, potravín a ďalšieho sortimentu je pre prijímateľov sociálnej starostlivosti umožnený v bufete  v areály zariadenia.

Priamo v priestoroch zariadenia sú taktiež externou formou zabezpečené kadernícke služby a pedikúra vždy podľa požiadaviek prijímateľov sociálnej starostlivosti.

 

Súčasťou areálu je Naša Farma, ktorá ponúka formu príjemného oddychu pre všetkých záujemcov umiestnených v zariadení DD a DSS Tornaľa. Zároveň tu majú možnosť vlastnej sebarealizácie pri starostlivosti o zvieratá, pestovanie ovocia a zeleniny pre spestrenie si jedálneho lístka a pre vlastnú potrebu.

 

V prípade Vášho záujmu Vás v našom zariadení radi osobne privítame.

 

Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Tornaľa

Úzka 49 , 98201 Tornaľa

Zriaďovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Štatutárny zástupca: Ing. Ida Melichová, riaditeľka DD a DSS

 

 

Predmet činnosti:

 

Poskytovanie sociálnej služby zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

§ 35 Zariadenie pre seniorov – poskytovanie sociálnych služieb fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov celoročnou formou pobytu :

 

• pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácii, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie,

• utváranie podmienok na úschovu cenných vecí,

• zabezpečovanie záujmovej činnosti

 

§ 38 Domov sociálnych služieb – poskytovanie sociálnych služieb zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami a s mentálnym postihnutím celoročnou formou pobytu:

 

• pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácii, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie,

• zabezpečovanie pracovnej terapie, záujmovej činnosti,

• utváranie podmienok na úschovu cenných vecí.

 

 

§ 34     Zariadenie podporovaného bývania – poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak je odkázaná na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život:

 

• ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

• utváranie podmienok na prípravu stravy,

• vykonávanie sociálnej rehabilitácie.